Oct 30, 2011

Kummissarju lest li jisma

Nhar il-Gimgha kelli l-opportunita’ li nakkumpanja lill-Kummissarju Ewropew tal-Agrikoltura, Dacian Ciolos f’gurnata ntensa ta’ laqghat u zjarat. Kelli l-opportunita’ nfiehem lill-Kummissarju Ciolos il-partikolaritajiet tal-agrikoltura Maltija u kif dawn joffru sfidi specifici lill-bdiewa u r-rahhala taghna. Ghamilt dan ukoll bi vjagg bil-helicopter li permezz tieghu l-Kummissarju seta’ jifhem ahjar meta nghidu li Malta pajjiz zghir fejn il-bidewa ghandhom ghelieqi zghar b’bosta diffikultajiet naturali, u r-rahhala ghandhom rziezet pero m’ghandhomx art.


Ninnota b’sodisfazzjon li l-Kummissarju Ciolos fehem dan tant li f’kummenti li ta lill-mezzi tax-xandir fi tmiem zjara li ghamilna f’razzett tal-halib f’San Gwann hu rrimarka kif l-isfida ewlenija tar-riforma tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) li hu qed imexxi hi li realtajiet bhal ta’ Malta jridu jigu indirizzati u sahaq fuq il-htiega li l-PAK tkun adattata ghal dawn ir-realtajiet.


Fil-laqgha ufficjali li kelli ma’ Ciolos spejgajtlu kif Malta taqbel ma’ certu istrumenti li qed jigu proposti fir-riforma fosthom dik ta’ bdiewa zghar u bdiewa zaghzagh. Anke ghax f’pajjizna ghal kull biedwi zaghazugh that il-35 sena nsibu 10 bdiewa fuq il-55 sena ! Il-Kummissarju kellu wkoll laqgha mar-rapprezentanti tas-settur agrikolu li ghamlu l-argumenti b’mod sod u car hafna.


Fix-xhur li gejjin se nkomplu nressqu l-argumenti taghna biex nizguraw li l-Politika Agrikola Komuni tkun ta’ beneficcju ghalina ghax issib tirrispondi ghall-htigijiet taghna. Dan hu importanti mhux biss minhabba s-settur innifsu, imma ghaliex kif kelli cans nispjega lil Ciolos il-bierah, kull sold investit fl-agrikoltura Maltija huwa sold investit fl-ambjent. B’art abbandunata, titlef il-kampanja u jitlef l-ambjent ta’ madwarna.

No comments: