Feb 8, 2014

Hlew sena !


Kien process li beda bl-Issues Paper. Kompla bl-abbozz ta’ pjan ghall-Immanniggjar tal-Iskart f’pajjizna u spicca f’dokument finali li ma johrog b’ebda inizjattivi godda. L-unika progett li jissemma huwa l-progett tal-Ghallis, li jixbah dak ta’ Sant’ Antnin, u li niehda Gvern Nazzjonalista mal-Unjoni Ewropeja sa’ mill-2010. Tant hu hekk li pajjizna akwistat 50 miljun ewro f’ko-finanzjament ghalih bis-sahha taghna. 
 
Kont nistenna li l-ghajta tal-Ministru Brincat li ha jaghmel krucjata halli jzid ir-riciklagg kienet ser twelled numru ta’ inizjattivi godda li bhalhom qatt ma smajna. Id-dokument li issa gie ffinalizzat ma jghid xejn dwar dan. Bqajt b’xiber imnieher! M’hemm xejn gdid, ebda mizuri li jispingu bidla radikali fil-mentalita tal-konsumatur, ebda inizjattivi li jippenalizzaw lil min ma jikkoperax, ebda skema fiskali li tippremja lil min jirricikla aktar. Xejn! Hemm biss kampanja edukattiva ta’ 40 elf ewro biex jitnaqqas l-hela tal-ikel.  
 
L-Ministru Brincat ghamel xenati shah, laqgha kontra laqgha, konferenza kontra konferenza, halli jara kif ha jinvolvi l-privat fl-immanniggjar tal-iskart f’pajjizna. Temmnu li qrajt id-dokument u ma sibt xejn? Idejat ta’ xejn. Lanqas biss ideja ta’ kif ha juza l-iskart halli johloq il-Green Jobs. Lanqas titwemmen; biddel dokument u d-dokument halliena fejn konna. Jekk tant kienu hziena l-affarijiet fl-amministrazzjoni l-ohra possibbli ma seta’ jkun hemm xejn gdid f’dan id-dokument. 
 
Tafu x’hemm gdid? Hemm il-htiega ta’ aktar studji. Studji fuq l-eko kontribuzzjoni. Prosit! Ilni nisma lill-Ono Brincat jitkellem fuq il-bzonn li jbiddel l-eko kontribuzzjoni ghax diskriminatorja sa minn meta kien fuq il-bank tal-oppozizzjoni. Issa ddecida li jaghmel studju! Ha jaghmel studji halli jara x’ha jaghmel bil-waste-to-energy u wieghed tender. Tafu xejn li dan it-tender diga hareg fl-amministrazzjoni l-ohra u kif tela u sar Ministru, waqfu? Ha jistudja fejn sa jaghmel landfill ohra u jistudja jekk l-Ghallis jistax jigi estiz! Lanqas titwemmen! Jekk il-management tal-WasteServ issa gie tant serju, l-moniteragg tal-Ghallis jmissu kontinwu u mhux jaghmlilna strategija halli jghidilna dak li hu ovvju. 
 
Bidla wahda hemm f’dan id-dokument li laqtitni, u cioe, lid-demel tal-baqar kollu f’pajjizna ha jibda jigi trattat fl-impjant il-gdid tal-Maghtab. Dan flok ghamel l-impjant fil-qalba tal-irziezet u qasam il-piz fuq zewg impjanti. Fl-amministrazzjoni precedenti dan il-pjan ta’ impjant iehor fic-centru ta’ Malta kien imwassal sew.  Pero issa ghandna dokument gdid u bis-sahha tieghu hlejna sena decizjonijiet halli l-iskart f’pajjizna jkompli jitpogga fuq sisien sodi.

No comments: