Aug 10, 2008

Clean-Up fil-Mellieha

Il-bierah filghodu mort sal-Mellieha fejn il-Kunsill Lokali t'hemmhekk organizza Clean-Up. Hadu sehem diversi ghaqdiet tal-lokal u persuni. Impressjonanti x'gabru. Minn kollox ! X'hasra. Irrid nghid li fl-ahhar snin sar titjib, imma ghadni ma nistax nifhem kif f'pajjizna ghandna servizz b'xejn tal-Bulky Refuse u facilitajiet tas-Civic Amenity Sites u certi nies xorta jiddeciedu li jnittnu l-kampanja minflok ma juzaw servizzi bhal dawn.

Il-kwistjoni tal-indafa pubblika se tinghata priorita' fil-gimghat li gejjin. Fost affarijiet ohra se niehdu inizjattivi biex 1) ikunu nstallati madwar 1,200 litter bin gdid f'postijiet li huma mantenuti mill-Gvern Centrali u f'zoni turistici, 2) se ninfurzaw regolamenti aktar stretti fuq kif jitghattew it-trakkijiet tal-industrija tal-kostruzzjoni, 3) se nimpenjaw aktar nies biex jaghtu semhom biex jingabar l-iskart anke billi f'Ottubru se norganizzaw Clean-Up Weekend, 4) se ninstallaw numru ta' CCTVs f'postijiet fejn jintefa hmieg u 5) se norganizzaw kampanja aggressiva fuq il-media favur l-indafa.


Fost it-Taqsimiet li jaqghu taht il-Ministeru tieghi hemm il-Cleansing Services Department li jaghmel xoghol tajjeb hafna, ghalkemm irrid nammetti li hemm fejn wiehed jista jtejjeb anke b'uzu ta' aktar makkinarju. Il-haddiema jaghtu semhom imma anke l-bierah esprimew mieghi d-dizzappunt taghhom li meta jkunu ghadhom kemm nadfu post, wara ftit dan jerga jsir mandra.


Irridu nkomplu nfehmu bis-sewwa imma rriedu nkunu lesti ukoll li nfehmu bid-dnewwa lil dawk li huma egoistici u jtellfu mis-sbuhija ta' pajjizna. Anke hawn hemm bzonn il-hidma tal-hafna.

No comments: