Feb 5, 2010

L-Australia Hall - ezempju tal-indifferenza

Jekk hemm ezempju tal-indifferenza tal-Partit Laburista lejn il-patrimonju Malti, dan huwa l-kaz ta' kif il-Partit Laburista halli l-Australia Hall gewwa Pembroke titkisser u titfarrak. L-Australi Hall inbniet mill-Australian Branch tal-British Red Cross Society fl-1915 bhala sala tac-cinema u Memorial ghat-truppi Awstraljani li kienet mietu f'Gallipoli. Din hi binja li kienet propjeta' tal-istat li nghatat b'cens lil Partit Laburista fl-1979 bhala parti mill-kumpens li ha l-Partit Laburista meta l-Gvern ha l-binja ta' Freedom Press fil-Marsa. Il-binja li ghandha still Edwardian kienet mghammra b'palk shih, b'orchestra pit, dressing rooms u bi projection room ghac-cinema.

Kundizzjoni mportanti fic-cens kienet dik li din il-binja trid tinzamm fi stat tajjeb. Sfortunatament il-Partit Laburista halliha abbandunaha u halliha taqa bicciet. Mument minnhom il-PL ipprova jbieghha biex tintuza bhala supermarket izda l-bejgh ma sehhx. F'Ottubru li ghadda l-Gvern permezz tad-Dipartiment tal-Artijiet kiteb lil Partit Laburista sabiex fi zmien tlett xhur jiehu l-azzjoni mehtiega halli jirrestawra din il-binja. Ghaddew it-tlett xhur izda baqa' ma gara xejn.

Hadt gosta nisma l-bierah lis-Segretarju Parlamentari Jason Azzopardi jghid li qed jara flimkien mal-Avukat tar-Repubblika kif il-Gvern jiehu lura din il-binja lura halli jirrestawrha hu. Jaghmel sew il-Gvern li jiehu l-azzjoni legali kollha possibli halli jtemm il-kuntratt ta' cens li hemm. Hija tal-misthija kif il-Partit Laburista halli din il-binja tiggarraf u sahansitra tinharaq biex tispicca fl-istat tal-biki li qeghda fih illum. Niddubita jekk il-Kunsill Lokali ta' Pembroke, mmmexxi minn maggoranza tal-Partit Laburista, qattx caqlaq sebghu biex igieghel lil Partit Laburista jerfa r-responsabilitajiet tieghu. Jien nittama li ghallanqas sal-2015, mitt sena wara li nbniet, din il-binja tkun irrestawrata u wzata mill-komunita' li llum tghix gewwa Pembroke.

No comments: