Feb 23, 2010

Nsellmulek George !

Tajna l-ahhar tislima lil George Bonello du Puis, gentlom u politiku b'vizjoni. Kien persuna li jimlik bl-entuzjazmu. Mimli energija u dejjem b'dik it-tbissima jew battuta helwa tieghu. Jekk issaqsini l-ewwel haga li tigi f'mohhok fuq George, nghidlek id-diskorsi qosra izda simpatici tieghu fil-mass meetings kbar ta' wara l-1981 biex il-folla ddahhal idejha fil-but u tikkontribwixxi !

George se jibqa mfakkar bhala l-Ministru tal-Finanzi li biddel ir-rotta ekonomika ta' pajjizna wara s-snin mimlija kontrolli u monopolji tas-snin sebghin u tmenin. Kellu kapacita' jissintesizza l-feeling generali tal-komunita' biex jaghraf jixprunha u jisfrutta l-potenzjal kollu taghha. Dejjem bi tbissima. Anke meta kien jirrakkonta meta gie assaltat fil-Kamra tal-Parlament minn Deputat tal-Labour u kisrulu snienu kien dejjem jghidha bi tbissima u qatt b'mibgheda lejn l-avversarji politici.

Niftakar lil George meta kont fl-MZPN u jidhol sal-ufficcju taghna fid-Dar Centrali, "Ara ahdmu ghax intkom tridu zzommu dan il-partit ghada". Dejjem ghandu dik il-kelma ta' nkoraggiment. Il-PN ghalih kien ifisser l-aktar haga mportanti f'hajtu wara l-familja li tant kien ihobb u jghozz. Kellu sens qawwi ta' team. Forsi anke minhabba l-esperjenza atletika u sportiva tieghu. Kien ihobb jghid dejjem "Hadd mhu fuq il-partit". Kellu sens qawwi ta' servizz u lealta'.


Dan l-ahhar kont incempillu biex nkellmu ftit. L-ahhar li kellimtu ghidtlu li rrid immur sa hdejh. Kif nhar il-Gimgha huh Albert qalli li hallina waqt li kont imsiefer, verament iddispjacini li ma kontx lhaqt mort rajtu. U ghalhekk il-bierah hassejt id-dmir li mhux biss mmur il-knisja izda mmur anke ghad-difna biex naghti l-ahhar tislima lil George. Insellimlek habib !

No comments: