Apr 9, 2010

Aktar progetti

Dalghodu zort ix-xogholijiet li L-Ministeru qed jaghmel fuq iz-zuntier tal-Knisja tal-Mosta, liema knisja kienet inbniet ghal habta tal-1860. Bazikament qed jinbidel il-parapett kollu taz-zuntier li kien ta' periklu ghan-nies. Din il-knisja apparti li hija post ta' qima hija ukoll post li hafna turisti jzuru f'pajjizna. Ix-xoghol qed isir skond id-disinji originali tal-perit Giorgio Grognet de Vassé. Dan ix-xoghol qed isir minn nies tas-sengha anke ghax wiehed irid japrezza li dan mhux facli anke ghax il-parapett huwa fit-tond u kull bicca minnu ghandu kurvatura differenti. Barra hekk hemm xoghol fuq il-hadid li jzomm is-soprabank tar-recint. Tajjeb nghid li l-Knisja se tohrog parti mill-ispejjez

Hsibna ukoll li nintroducu zewg sicilian fountains taht iz-zuntier, li kienu inkluzi fil-pjanti originali ta' Grognet izda li effettivament qatt ma saru. Originarjament tajjeb wiehed ghid li Grognet kien iddisinja anke obelisk biex isir fil-piazza. Dan ukoll qatt ma sar u llum difficli li jsir minhabba t-traffiku. Dan ix-xoghol kollu se jiswa lill-Gvern madwar €200,000.


Illum ukoll iltqajt mal-Kunsill Lokali ta' Marsaxlokk sabiex nispjega x-xoghlijiet li se jkomplu fuq ix-xatt ta' hemmhekk. Is-sena l-ohra konna diga ghamilna x-xoghol fuq bankini godda fuq in-naha tal-bini. Meta gejna biex naghmlu x-xoghol fuq il-promenade ghamilna kundizzjoni cara. Mhux se nonfqu flus pubblici biex naghmlu x-xoghol, imbaghad inhallu vannijiet inkluz ta' dawk li jarmaw il-monti, jitilghu fuq il-promenade bir-rizultat li wara zmien qasir nibdew bi hsarat. Iddiskutejna diversi options. Il-Kunsill Lokali qal tieghu, tal-hwienet u s-sajjieda qalu taghhom u tal-Monti qalu taghhom ukoll. Smajna lil kulhadd u issa ddecidejna. L-option li ghazilna jaqbel maghha l-Kunsill Lokali. Tal-Monti se jithallew jarmaw izda mhux se jithallew jarmaw bil-vannijiet fuq il-promenade. Ix-xoghol, li se jqum madwar €2 Miljun, mistenni jibda fil-granet li gejjin.

No comments: