Apr 23, 2010

Exit Louis, Enter Michael

Fi ftit granet ohra nghidu addio lil Louis Galea bhala Speaker u prattikament johrog mix-xena politika. Definittivament se nimmisjawh. Louis kien dejjem persuna ta’ valuri sodi u persuna b’sens qawwi ta’ lealta’ . Louis huwa wiehed mis-simboli tat-trasformazzjoni tal-PN lejn l-ahhar tas-snin sebghin u l-bidu tas-snin tmenin. Kien hu li flimkien ma’ Eddie hareg aktar fil-berah il-vizzjoni socjali u nkanala l-partit f’moviment popolari spirat mill-hsibijiet Demokratici Kristjani. Louis kien u ghadu persuna ta’ vizjoni u azzjoni. Fil-Kabinett kont nammira l-kapacita’ tieghu fl-analizi tas-sitwazzjoni politika. Kapaci jissintesizza b'Malti mirqum.

Louis Galea kien persuna li halla mpronta qawwija imbaghad bhala Ministru kemm responsabli mill-politika socjali kif ukoll bhala Ministru ghall-edukazzjoni bejn l-1998 u 2008. Bhala Ministru responsabli mill-politika socjali kien il-persuna li stabbilixxi l-kuncett ta’ servizzi personalizzati, sabiex l-enfasi jkun fuq servizz skond il-htigijiet ta’ dik il-persuna. Louis stabbilixxi wkoll l-agenziji ta’ appogg li jaghtu dawn is-servizzi. Bhala Ministru tal-Edukazzjoni saq riforma qawwija fis-settur u kien strumentali biex rega’ gie stabbilit l-Kullegg ghall-Arti u x-Xjenza, l-MCAST.

Jitlaq is-siggu Louis u jidhol Michael Frendo wara decizzjoni unanima tal-Grupp Parlamentari tal-PN il-bierah. Michael huwa wiehed mill-generazzjoni ta’ wara Louis fil-PN u l-generazzjoni ta’ qabli. Ili naf lil Michael ghal snin twal sa minn meta kien attiv fil-politika tal-istudenti fl-Universita’. Michael dahal fil-Parlament fl-1987 u dejjem qeghda dmiru bl-akbar dedikazzjoni. Ghadda minn mumenti difficli meta spicca taht il-mira ta’ kampanja ta’ vjolenza morali. Imma Michael gharaf jikkumbatti anke ghax ghandu karattru mibni fuq principji sodi. M’ghandix dubju li Michael se jirnexxielu jkompli l-hidma li beda Louis bhala Speaker fis-Select Committee kif ukoll se jkattar l-ispirtu ta’ djalogu bejn il-Gvern u l-Opposizzjoni.

No comments: