Apr 13, 2010

Storja ta' success

Matul l-ahhar sentejn ghamilna verament qabza ta' kwalita fis-servizzi li qed noffru fil-qasam tal-harsien tal-annimali. Il-bierah zort id-Dipartiment għat-Trattament Xieraq tal-Annimali f’għeluq is-sentejn minn mindu waqqafnih. Kien ilu jinħass il-bżonn li f’pajjiżna jkollna dipartiment li jħares lill-annimali li sfortument jisfaw maħqura jew abbandunati minn nies irresponsabbli. Il-ħaddiema ta’ dan id-dipartiment taht it-tmexxija tad-Direttur Mario Spiteri, ħadmu bla heda biex illum wasalna fejn wasalna.

F’Jannar ta’ din is-sena, wara proġett pilota li wettaqna s-sena l-oħra, bdiet topera l-ambulanza għall-annimali mill-istess dipartiment 24 siegħa kuljum. F’dawn l-ewwel 3 xhur ta’ din is-sena dan is-servizz issejjaħ għal aktar minn 500 darba. Hasra pero li kien hemm mal-50 telefonata falza. Minn naħa l-ohra huwa ta’ sodisfazzjon li madwar 30% tal-klieb salvati qed isibu familja li tilqagħhom. Biex inziedu n-numru ta' annimali addottati se ntejjbu l-website tad-Dipartiment halli ikun hemm ritratti tal-annimali li jkunu fi stat li jistgħu jiġu addottati, wara li jkunu trattati.

Kemm ilu mwaqqaf id-Dipartiment ghamel ‘l fuq minn 1,000 spezzjoni f’pet shops, irziezet, santwarji u fi djar privati, wara rapporti ta’ allegat moħqrija. Sa llum ittieħdu, jew se jittieħdu, passi kriminali kontra 25 persuna fil-Qorti.

Id-dipartiment wettaq ukoll programm ta' neutering ta’ l-annimali tat-triq. Gew trattati aktar minn 2,000 strays. Dan sar b’investiment ta’ aktar minn €200,000. Il-pass li jmiss hu li nintroducu regolamenti li jaghmluha obligatorja li klieb tat-tip 'Pit Bull' u razez simili jiġu kollha micro-chipped. B'hekk is-sid tagħhom ikun dejjem jista jiġi traċċat u f’każ li dawn l-annimali jkunu abbandunati jkun jista jiġi ddentifikat min ikun wettaq dan ir-reat. B'mod gradwali rridu naslu biex il-klieb kollha jkunu micro-chipped.

No comments: