Apr 16, 2011

Active on all fronts !


Il-konferenzi tal-ahbarijiet tat-tielet sena hidma tal-Gvern forsi saru run-of-the-mill ghal xi whud, izda meta tara x’qed johrog minnhom ma tistax ma taprezzax il-hamel xoghol li ghaddej f’kull settur. Ebda Ministeru ma kellu diffikulta jghid x’inhu jsir, anzi pjuttost il-bicca xoghol kienet li jislet il-prioritajiet u jhalli hafna inizjattivi barra mir-rapport lill-gurnalisti.Laqtuni xi cifri li hargu. In-numru ta’ studenti li s-sena li ghaddiet hadu borza ta’ studju. Minn 33 li hadu borza ta’ studju 3 snin ilu issa tlajna ghal 425 f’sena wahda. Iz-zieda fl-impjiegi fejn tidhol l-avjazzjoni bil-park ghall-avjazzjoni issa wjoll miexi gmielu. Fis-sahha il-progett ghall-isptar biex tigi miggielda l-marda tal-kancer, li ghandu jzewweg l-attenzjoni u l-kura li llum tinghata fl-isptar Boffa ma’ post li jixraq aktar iz-zminiejiet ta’ llum. Ninsabu ftit gimghat ‘l boghod mit-tnehdija ta’ rifoma fit-trasport pubbliku li ghanda tbiddel mill-qiegh il-mod kif immorru minn post ghall-iehor f’pajjizna.Fis-settur li jaqa taht ir-responsabilita tieghi nikteb ta’ spiss. Kuntent bil-bidla fil-kultura biex inziedu l-iskart separate: f’sentejn irdupjajna l-volum ! Izda fadlilna x’naghmlu. Niehu gost li n-nies qed japrezzaw u jgawdu l-ispazzji miftuha u l-ispazji ta’ kwalita’ li tajnihom matul ml-ahhar 3 snin. L-istess jinghad ghall-apprezzament tal-pubbliku ghax-xoghol kbir ta’ restawr li qed isir. Fl-ahhar 3 snin it-Taqsima tax-Xoghlijiet kienet impenjata fuq xejn anqas minn 75 progett madwar pajjizna. Fil-qasam tal-energija nadifa nhoss li dak li bdejna kontra l-kurrent issa n-nies iriduh u qed jirrispondu biex maghna jinvestu f’dan is-settur. Il-prodott malti qed ikompli jiehu l-post xieraq li jisthoqlu.

Fadlilna hemel xoghol x’naghmlu. Izda determinat li nkompli naghti sehmi biex nkomplu nibnu fuq dak li rnexxielna nwettqu halli nkomplu nitrasformaw dan il-pajjiz u nkomplu nibnu soċjeta’ b’saħħitha. Grazzi lil dawk kollha li hadmu maghna u lesti jkomplu jaghtu semhom sabiex b’mod tangibbli nkomplu ntejbu l-kwalita’ tal-ħajja tan-nies.

No comments: