Apr 17, 2011

Diskors irresponsabbli !


Politiku jista’ jipprova jilghabha tal-moderat u l-progressiv, pero kliemu u twemminu jispiccaw biex iwaqqghulu l-maskra u jikxfulu l-veru hsibijiet tieghu. Hekk qed jigrilu Joseph Muscat, bl-ahhar wahda tkun, u rrid nghid li hija tassew serja, dwar l-immigrazzjoni.Bl-iskop li jipprova jirkeb il-karru ta’ min hu mhasseb bl-influss ta’ immigranti mill-Afrika ta’ Fuq, il-Hadd li ghadda qabad mal-incident fejn il-Forzi Armati ta’ Malta salvaw lanca bl-immigranti wara li dawn gew rifjutati assistenza mill-Italja, u qal li kieku hu kien Prim Ministru ta’ Malta kien sempliciment jibghathom lura u jhallihom ghal rihom jiggieldu l-bahar u l-kundizzjonijiet naturali. Tal-misthija ! Kien hemm reazzjoni negattiva minn kulhadd. Sahansitra l-Alternattiva Demokratika harget tikkritika lill-Kap tal-Oppozizzjoni u akkuzati b'populizmu tal-aghar kwalita'.Dan hu ragel li sentejn ohra jista’ jkun Prim Ministru ! Kliemu jfisser li Joseph Muscat bhala Prim Ministru ma jiddejjaq xejn jaghti sentenza ta’ mewt lil min ikollu jitlob assistenza lil Malta ghax ma jsibhiex minn pajjiz iehor. Joseph Muscat bhala Prim Ministru jaghzel li jimpika u mhux li jsalva hajja ta’ nies. Dan kollu Muscat jaghmlu f’isem l-opportunizmu ta’ min haseb li ghall-Maltin il-valur tas-solidarjeta’ ma jiswa xejn.Muscat qed juri li apparti li m’ghandux vizjoni, m’ghandux valuri u lanqas m’ghandu polz tal-valuri u kwalitajiet tal-poplu Malti. Jaghmel sew Joseph Muscat jifli l-ittra li kiteb l-Ambaxxatur Amerikan Kmiec, li qed tidher illum fis-Subday Times, fejn jelogja l-kwalitajiet tal-poplu Malti u jsejjah lil Malta bhala post ta’ ‘uncommon kindness’. Kliem Joseph Muscat jistona u jwegga. Pero kliemu jikxfu u l-poplu Malti ghandu dmir li jkompli jixtarr kliem il-kap tal-Oppozizzjoni qabel ma jista jkun tard wisq.

No comments: