Dec 11, 2011

Sodisfazzjon f'Durban

Ma nistax ma nistqarrx sodisfazzjon kbir għall-fatt li ħafna mit-talbiet tal-Unjoni Europea fis-17 il-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Bidla fil-Klima f’Durban, fl-Afrika t’Isfel ġew aċċettati. Il-konferenza li ntemmet llum, ttawlet b’jumejn biex jkunu konklużi n-negozjati twal u intensivi bejn il-gruppi differenti. Din ir-rebħa hija mertu tal-perseveranza tal-Kummissarju Ewropea ghat-Tibdil fil-KLima, Connie Hedegaard, li minkejja l-opposizzjoni ta’ certi pajjiżi u blokki ma qatgħetx qalba.

F’dawn in-negozjati l-Unjoni Ewropea nsistiet li hemm bżonn ftehim fit-tul li jorbot lil kull pajjiż jikkontribwixxi billi jnaqqas l-emisjonijiet tal-greenhouse gases biex iż-żieda globali medja fit-temperatura ma taqbiżx 2°C. L-UE għamlitha ċara mill-bidu li hija lesta tkompli terfa l-obbligi li daħlet għalihom permezz tal-Protokol ta’ Kyoto anke għall-perjodu 2013-2020. Iżda biex tagħmel hekk, il-pajjiżi l-oħra, speċjalment dawk li l-aktar iniġġzu l-arja jeħtieġu jersqu ‘l quddiem biex jiddefinixxu kif se jagħmlu l-parti tagħhom ukoll.

Id-dikjarazzzjoni maqbula llum, msejjħa Durban Platfom, tghid li sal-2015 irid jintalahaq ftehim sabiex għall-ewwel darba jżomm lill-pajjizi li jniġġzu l-aktar (all major carbon polluters) responsabbli biex inaqqsu l-gassijiet serra. Dan il-ftehim imbaghad jibda jkun implimentat mill-2020.

B’hekk l-UE rebħet l-argument principali li fuqu tant insistiet. L-UE sostniet li ma jagħmilx sens li jibqgħu marbuta biss b’miri ta’ tnaqqis dawk il-pajjizi li qed jikkontribwixxu bi 15% biss tal-emissjonijiet tas-CO2. L-UE baqgħet issostni li ekonomiji kbar bħal dik tal-Istati Uniti, iċ-Ċina u l-Indja, ukoll iridu minn issa jindikaw li huma lesti jintrabtu b’miri. Kien evidenti li l-EU rnexxielha f’ din il-konferenza ġġib l-appoġġ tal-pajjiżi lanqas żviluppati (Least Developing Countries – LDCs), tal-grupp tal-istati gżejjer (AOSIS) u xi pajjiżi oħra sabiex tigi definita roadmap ta’ implimentazzjoni.

No comments: