Feb 10, 2013

Inkomplu nnaqqsu t-taxxa fuq il-propjeta’


Il-wirt tal-Partit Laburista bi gvernijiet successivi fisser taxxa qawwija fuq id-dhul u l-assi ta’ kull familja, inkluz il-propjeta’. It-taxxa tas-successjoni kienet mhux biss tithallas fuq il-valur tal-bini imma anke fuq il-valur tal-ghamara, pitturi ecc. It-taxxa tas-successjoni tant kienet gholja taht il-Labour li f’hafna kazijiet meta t-tfal kienu jirtu l-propjeta’ minghand il-genituri, kienu jkunu kostretti jbieghu l-istess propjeta’ jew inkella sahansitra jissellfu biex ihallsu t-taxxa tas-successjoni !   
 
B’sensiela ta’ riformi ta’ gvernijiet immexxija mill-PN fis-snin 90 minn naha l-ohra rajna tnaqqis fit-taxxa tad-dhul minn 65% ghal 35% u fl-1992 tnehhiet anke t-taxxa tas-successjoni. Kien thalla biss id-dover li jithallas boll ta’ 5% fuq kull propjeta’ li tiret jew tkun moghtija lilek. 
 
Il-Gvern immexxi mill-PN fl-ahhar budget ikkommetta ruhu li jelimina issa wkoll il-boll fuq propjeta’ residenzjali li l-genituri jghaddu lill-ulied. Fil-programm elettorali issa morna anke pass iehor.  Qed nghidu li qed nikkommettu ruhna li nnehhu wkoll il-hlas tal-boll fuq kull propjeta’ li jghaddu l-genituri lill-uliedhom, anke jekk dik il-propjeta’ mhijiex wahda residenzjali, per ezempju hanut. 
 
Din il-mizura hija riflessjoni tal-impenn konsistenti tal-PN li jnaqqas it-taxxi specjalment it-taxxi fuq dhul u ass ital-familji. Maghna kulhadd jaf fejn qieghed. Mal-Labour mhux biss ma tafx fejn qieghed int imma wisq anqas ma taf x’jigri mill-propjeta’ tieghek.

No comments: