May 6, 2013

Din hi l-meritokrazija ?

Huwa fatt maghruf li matul l-ahhar sentejn irnexxielna nitrasformaw b’mod qawwi d-dipartiment tas-sajd f’pajjizna. Irnexxielna ngibu lil dan id-dipartiment aktar effikaci fil-gabra ta’ data u informazzjoni imma fuq kollox aktar rigoruz fuq infurzar.  Din it-trasformazzjoni ghamilniha b’kuragg u determinazzjoni ghax ghalkemm konna nafu li mhux se nkunu popolari, konna konxji li jekk ma naghmluhiex konna se npoggu fil-periklu mhux biss il-kredibilita’ ta’ dan is-settur imma konna qed nipperikolaw l-ezistenza stess ta’ dan is-settur, anke ghax l-UE kienet gibditilna l-attenzjoni taghna fuq numru ta’ nuqqasijiet. 
 
Jien infurmat li d-Direttorat Generali ghas-Sajd tal-UE (DG Mare) huwa verament sodisfatt bil-bidla kbira li ghamilna.  Dan is-sodisfazzjon gie espress ukoll f’laqghat ufficcjali bejn l-UE u Malta.  Jien infurmat li huma kuntenti hafna bit-titjib li raw meta analizzaw fejn konna sentejn ilu u fejn wasalna sal-elezzjoni.  
 
Ta’ min jghid li l-UE kienet insistiet li ssir Administrative Inquiry fuq is-settur tat-tonn ghax riedet li tara aktar trasparenza u kontroll effikaci, anke ghax illum pajjizna nvolut fin-negozju ta’ kwazi 40% tat-tonn kollu li jinqabad fil-Meditterran.  Irrid nghid li jien ma sibt l-ebda oggezzjoni ghal dan, anzi assigurajt li naghtu l-impenn kollu taghna biex isir it-titjib amministrattiv li kellna bzonn.  Sostnejt biss mal-Kummissjoni li nistena li jsir ezercizzju simili mal-pajjizi l-ohrajn ukoll halli nassiguraw level playing field u mhux certi stati igawdu fuq stati ohra.  
 
Jien infurmat li l-awtoritajiet tal-UE huma kuntenti hafna b’dak li hareg minn din l-Administrative Inquiry u bit-titjib li raw, liema titjib gie ukoll ghax konna ddecidejna li ndahhlu tmexxija gdida fid-dipartiment tas-sajd. Fuq dan ir-ristrutturar u r-rizultati miksuba jien infurmat ukoll li gie briefed ukoll is-Segretarju Parlamentari Roderick Galdes.   
 
Ghalhekk ma nistax nifhem kif f’daqqa wahda proprju nhar it-Tlieta gie deciz li l-persuna li mexxa din it-trasformazzjoni kollha b’success jitnehha u minfloku terga titpogga persuna li kienet involuta sew fit-tmexxija tad-dipartiment qabel sentejn ilu.  Decizzjoni stramba hafna ghalija. Stramba ukoll ghal mod li bih saret. Anke ghax dan l-ahhar kien is-Segretarju Parlamentari Galdes stess li ammetta pubblikament f’laqgha mas-sajjieda li “the Government had little room for manoeuvre within a sector heavily regulated by the EU.” Nistaqsi jien x’wassal ghal din id-decizzjoni ?  Huwa dan il-mod li bih tghid grazzi lil min ikun ta l-ahjar tieghu biex ghamel bidla li giet rikonoxxuta u mfahhra anke mill-awtoritajiet ewropej ?  Din hi l-meritokrazija ta’ dan il-Gvern ?

No comments: