Jul 21, 2013

Morali jew le ?


L-Assemblea ta’ Wales jew ahjar il-Parlament ta’ Wales dan l-ahhar approva ligi li biha galadarba persuna ma tmur tikteb f’registru li hi kontra li jittiehdulha l-organi taghha meta tmut, allura l-Istat ikollu dritt jassumi li din il-persuna hi favur li jittiehdu l-organi taghha.  Huma eskluzi bazikament biss dawk li m’ghandhomx il-kapacita’ mentali li jiddeciedu fuq materja bhal din. Il-Ministru tas-Sahha wieghed li l-familji tal-persuna li tkun mietet se jkollhom dritt joggezzjonaw.  Imma jekk il-familja ma tkunx taf x’kienet il-posizzjoni tal-qarib qabel ma miet u ma jgibux prova li l-persuna ma riditx li jittiehdulha l-organi allura l-Istat se jassumi li din il-persuna riedet.
 
Sa llum il-posizzjoni hi li jekk trid li jinghata xi organu tieghek wara mewtek allura trid tmur tinkiteb f’registru biex tiddikjara dan.  Issa, jew ahjar mill-2015, is-sistema se tigi prattikament bil-kontra. Jekk ma tiddikjarax li ma tridx li jittiehidlek xi organu allura l-Istat jassumi li trid. Din id-decizzjoni qajmet reazzjonijiet differenti kemm f’Wales kif ukoll barra minn Wales.  Dawk favur jsostnu li b’decizzjoni bhal din se jizdiedu b’madwar 25% l-ammont ta’ organi disponibbli ghall-persuni fil-bzonn.
 
Minn naha l-ohra kien hemm hafna li sostnew li din hija decizzjoni immorali ghax tnehhi ghal kollox l-ghazla cara favur id-donazzjoni.  L-opposizzjoni giet l-aktar minn knejjes nsara, kif ukoll mill-komunitajiet Musulmani u anke dawk Lhud. Dawk kontra jsostnu li din se tohloq dwejjaq aktar lill-familji li jkunu tilfu xi membru tal-familja.  Huma jsostnu wkoll li din se tohloq ukoll sitwazzjonijiet difficli ghat-tobba.
 
Il-Knisja Kattolika u anke knejjes ohra nsara oggezzjonaw ghal din il-proposta.  Il-posizzjoni tal-Knisja Kattolika, kif espressa fil-Katekizmu, hi li t-tehid ta’ organi “mhuwiex moralment accettabli  jekk il-persuna jew raprezentant awtorizzat minnha ma tatx il-kunsens esplicitu taghha. Inkella aktar milli d-donazzjoni tkun espressjoni ta’ solidarjeta’ bejn il-popli, din issir vjolazzjoni tal-persuni mejta”.

No comments: