Jan 27, 2008

Esperjenza mill-isbah.

Illum wara nofsinhar il-Prim Ministru u jien konna prezenti ghall-event "ESPERJENZA l-Majjistral - Park ta’ Natura u Storja". It-temp habbna u n-nies irrispondew sew. Nies ta' kull eta' li gew hemm igawdu l-ambjent naturali u storiku ta' dan il-park li fih medda ta' art hames darbiet daqs il-Belt Valletta.
Impressjonajt ruhi bil-mijiet ta' nies li gew biex jimxu f'dan il-park, li kif qaluli hafna minnhom kienu ghadhom qatt ma gew fih. Mijiet ippartecipaw f'guided walks, liema mixjiet se jibqghu jkunu organizzati kull Sibt u Hadd.

Il-Prim Ministru u jien assistejna ukoll ghall-iffirmar tal-ftehim bejn il-Gvern u tlett NGOs li jaħdmu fis-settur ta’ l-ambjent, Din l-Art Ħelwa, Gaia Foundation, u Nature Trust li se jmexxu flimkien mal-Gvern dan il-Park skond Pjan ta’ Mmaniġġjar li jirregola l-attivitajiet li jsiru fis-sit tal-Park. Il-pjan manigerjali gie diskuss f’diversi laqgħat mal-pubbliku u kien hemm parteċipazzjoni estensiva kemm ma l-għaqdiet mhux governattivi u anke ma’ entitatjiet privati u ohrajn pubblici.

Wara li fil-gimghat li ghaddew sar xogħol ta’ tindif ta’ skart minn fuq is-sit b’medja ta’ erba’ trakkijiet kuljum, f'Settembru l-Bord Manigerjali, taht it-tmexxija ta' Dr.Stanley Zammit, flimkien mal-MEPA u mal-Ministeru tal-Ambjent ssottometta proposta halli jkunu investiti madwar €3.0 milljuni mill-Fondi Strutturali tal-UE fir-riabilitazzjoni tas-sit, l-istabbiliment ta’ Visitors centre, restawr tas-siti arkeologici kollha, restawr ta’ hitan tas-sejjiegh u restawr ta’ ambjenti naturali.
Ghal aktar informazzjoni idhol fuq: www.majjistral.org

No comments: