Dec 13, 2008

Bidla zghira li tfisser hafna

Il-bierah filghaxija waqt li kont Poznan giet l-ahbar li l-Kapijiet ta' Stati tal-UE fi Brussels kienu lahqu ftehim u b'hekk ikkonfermaw l-miri maghrufa bhala it-20/20/20 targets. Jissejhu hekk ghax l-UE se timmira biex tnaqqas il-greenhouse gas emissions bi 20%, izzid l-energija nadifa b'20% u izzid l-energy efficiency bi 20%.

Malta mill-bidu nett kienet favur il-pakkett fuq il-klima u l-enerġija għalkemm, bħall-istati membri kollha l-oħra, konna għadejjin b’diskussjonijiet kemm mal-Kummissjoni Ewropeja kif ukoll mal-Presidenża Franciża biex nassiguraw illi il-pakkett jieħu kont tar-realtajiet illi huma unici għal Malta .

Fost il-punti li zammejna iebes fuqhom kien hemm l-ammont ta' emissjonijiet mill-avjazzjoni li jkunu nkluzi fil-final gross energy consumed. L-ammont ta' energija nadifa li jrid jiggenera l-pajjiz ikun ikkalkulat fuq dan il-final gross energy consumed. L-UE kienet qed tinsisti li kull pajjiz jitghabba b'1.5 multiplikat bl-average Ewropew mill-avjazzjoni li huwa 4.2%., igifieri b'kollox 6.2%. L-average tal-kontribut tal-avjazzjoni fil-konsum totali ta' energija ta' Malta huwa ta' madwar 17%.

Ahna ghamilna l-argument li dan mhux gust ghax ahna niddependu hafna fuq l-avjazzjoni bhala mezz ta' trasport mal-pajjizi l-ohra u ma nistghux nissostitwixxu dan il-mod ta' vjaggar b'metodi ohra u ghalhekk konna se nitghabbew b'piz li mhux gust. L-argument taghna l-Presidenza fehmitu specjalment fil-laqgha bilaterali li kelli xi granet ilu f'Parigi u fil-Kunsill tal-Ministri l-gimgha l-ohra. Il-Presidenza Franciza izda bdiet tibza li jekk tiftah tieqa ghalina u ghal Cipru pajjizi ohra jitolbu eccezzjonijiet ohra.

Niehu gost ninnota li l-Prim Ministru l-bierah irnexxielu jissigilla din l-eccezzjoni ghal Malta. Issa Malta se tiehu biss l-average Ewropew tal-avjazzjoni minflok tiehu darba u nofs l-average Ewropew . Mhijiex rebha zghira imma rebha sostanzjali bbazata fuq ir-raguni. Issa fadal l-ahhar pass, dak li dan il-ftehim jigi approvat ukoll mill-Parlament Ewropew sal-ahhar ta' din is-sena.

No comments: