Dec 19, 2008

Thank You Matt

Matt Bordonaro ir-ragel ta’ l-Ambaxxatrici Amerikana ghal-Malta l-ET Molly Bordonaro fuq inizjattiva personali tieghu gabar numru ta’ diplomati prezenti f'pajjizna li jirraprezentaw pajjizi differenti, f'attivita ta’ tindif u thawwil ta' sigar, bl-ghan li jaghmlu attivita ta’ gid ghal Malta.

L-attivita bdiet bi thawwil ta sigar mill-familji fil-Park Nazzjonali tas-Salina fejn imbaghad l-grupp maghmul minn 40 diplomati nqassmu f'hames gruppi u marru jnaddfu zoni differenti f'pajjizna fosthom il-bajjiet tal-Gnejna u ta' Ghajn Tuffieha u l-inhawi ta' Hagar Qim.

Din kienet tassew inizjattiva eccellenti u li ta' min wiehed jinkoragixxi li din l-attivita ssir ukoll minn numru ta' Maltin ohra li jaghrfu l-bzonn li pajjizna jinzamm nadif u flimkien inwasslu l-messagg posittiv kontra min kapaci jaghmel biss atti negattivi. Nirringrazzja mill-gdid lill Matt Bordonaro ghal din l-inizjattiva stupenda!

Din l-inizjattiva turi ukoll li l-barranin f'pajjizna qed japrezzaw kemm il-kampanja 34U, li permezz taghha hawwilna 'l fuq minn 58,000 sigra fl-ahhar 3 snin kif ukoll il-Clean-Ups li qed norganizzaw.

No comments: