Dec 31, 2008

Pantos - kuluri u divertiment !

Fl-ahhar granet mort nara z-zewg pantos principali li ghandna din is-sena The Remarkable Voyage Of Sinbad (The Tailor) tal-MADC u dik ta' Masquerade Jack And The Beanstalk. Hija evidenti l-pika li dahlet bejn dawn iz-zewg akkademji tad-drama, pika posittiva li ggieghel lil kull akkademja tohrog l-ahjar taghha.

Il-pantos saru sinonimi ma' kuluri, muzika, zfin, dahk, partecipazzjoni tal-pubbliku, tqassim ta' helu u skoss botti anke fuq il-politici. Jien ma hlistiex fiz-zewg pantos !

Il-protagonisti taz-zewg pantos ta' din is-sena kienu Alan Zeza Montanaro u Ray Tea Calleja. Bejn dawn iz-zewg dames difficli taghzel min hu l-ahjar. Ghandhom personalita' qawwija li kapaci tikmanda l-attenzjoni tal-udjenza tant li tnehhilek l-inebizzjonijiet kollha u tispicca tghajjat mal-kumplament tal-udjenza !
Imma fl-opinjoni tieghi l-protagonisti veri ta' dawn il-pantos huma n-nies tal-backstage. Li jaffaxinani f'dawn il-pantos huwa x-xoghol kbir fil-kostumi u s-sett tal-produzzjoni kif ukoll il-muzicisti. Insomma prosit u grazzi lil kulhadd !

No comments: