Jun 18, 2009

Bziezaq mifqugha

Ftit granet wara elezzjoni ghall-Parlament Ewropew qed johrog aktar car kemm il-PL lest li jghid u jaghmel kollox biex imaqdar u jfixkel il-hidma tal-Gvern, l-aqwa li jakwista l-voti. Sadanittant ma tisma l-ebda proposta jew soluzzjoni alternattiva minghandhom.

Kaz tipiku hu dak tal-MEP Louis Grech. Qabel l-elezzjoni ghall-Parlament Ewropew ghamel sensiela ta’ allegazzjonijiet dwar l-inceneratur li team ta' esperti qed jiproponu li ghandu jinbena biswiet il-powerstation ta' Delimara. Louis Grech sahansitra talab lill-Kummissarju Ewropew ghall-Ambjent, Stavros Dimas, biex jintervjeni u jiccensura lill-Gvern Malti. Bghatt anke fuljett f’kull dar f’Marsaxlokk. Izda jumejn ilu l-istess Kummissarju Ewropew faqa’ l-buzzieqa ta’ Louis Grech u tal-PL u ddikjara li ma hemm xejn irregolari jew illegali li l-Gvern jikkonsidra li jaghmel inceneratur.

L-iskart li niggeneraw xi haga rridu naghmlu bih. 20% miz-zibel sejjer ghar-riciklagg. 60% ta’ skart organiku se jmur ghad-digestion. Tinsewx li anke fuq l-impjant tar-riciklagg u tad-digestion ta' Sant'Antnin ghamlulna gwerra ! Jifdal (Refuse Derived Fuels - RDF) mhux tajjeb ghar-riciklagg jew ghad-digestion. Tajjeb biss ghal-landfill jew thermal treatment b’energy recovery. X’hemm hazin li nirkupraw l-energija mill-iskart b’dan il-mod flok nesportaw nordmuha fil-landfill? Louis Grech imissu jaf li l-emissjonijet minn kwalunkwe incineratur huma regolati minn standards ewropej.

Imma l-aktar kaz car huwa dak tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Bhali tiftakru kif ghall-gimghat shah, b’mod specjali matul il-kampanja elettorali, l-PL ta l-impressjoni li jekk ikun fil-poter kien se jrahhas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Izda f’intervista ma' The Sunday Times proprju ftit granet wara din l-elezzjoni, l-mexxej laburista biddel id-diska u qal li ma jistax jikkommetti ruhu !!

No comments: