Jun 4, 2009

Incentiva f'waqta

Din il-ġimgħa tkellimt fil-Parlament waqt id-dibattitu dwar ir-riforma fil-Kunsilli Lokali. Tkellimt fost l-oħrajn dwar il-ħtieġa li l-Kunsilli Lokali jimpenjaw ruhhom ghal aktar separazzjoni tal-iskart fil-komunitajiet taghhom. Hija ħasra li għad hawn numru ta’ Kunsilli lokali li ma ntroduċewx biżżejjed Bring-In-Sites fil-lokalita’ tagħhom daqs kemm kellhom jagħmlu a bazi tal-popolazzjoni taghhom. U dan minkejja li l-pubbliku qieghed juri bic-car li jrid jippartecipa, tant li l-ammont ta' skart separat migbur fl-2008 kien 3 darbiet dak migbur fl-2007 !

Hu propju għalhekk li l-kunsilli lokali iridu huma wkoll jerfgħu r-responsabilita’ tagħhom u joffru faċilitajiet biżżejjed bħal ma huma l-Bring in Sites fil-lokalitajiet taghhom. Fost il-lista ta’ lokalitajiet li għadhom ma poggewx bizżejjed Bring-In- Sites insibu ammont konsiderevoli ta’ Kunsilli Lokali b’maġġoranza tal-Partit Laburista’. Insibu fuq in-naħa l-oħra Kunsilli serji bħal ma huwa dak tal-lokalita’ ta Birkirkara li din il-ġimgħa ffirma ftehim fejn permezz tiegħu se jżid il-Bring-In-Sites fil-lokalita’ minn 7 li hemm preżantament għal 17, kemm fil-fatt suppost li jkollhom. Barra hekk B'Kara se jżid ġurnata oħra biex fiha jinġabar biss l-iskart isseparat.

Biex il-Kunsilli Lokali jersqu lejn volum akbar ta' skart separat, hemm htiega li naghtu ncentiva. Ghalhekk il-gate fee ta' skart mhux separat se tkun 10 darbiet aktar minn skart separat. B'hekk il-Kunsilli li jnaqqsu il-volum ta' skart imhallat, se jgawdu, ghax se jkunu jistghu jonfqu l-flus li jfaddlu fuq progetti siewja ghal komunita' taghhom.

No comments: