Jul 16, 2010

Anqas burokrazija jew anqas regolamentazzjoni ?

Is-Senat Amerikan il-bierah approva b’60 vot favur u 39 kontra l-ligi l-gdida li tirregola l-qasam finanzjarju. L-OK tas-Senat ghal progett Dodd-Frank (l-isem taz-zewg awturi tal-ligi) wasal wara li din kienet diga giet approvata mill-Kamra tad-Deputati. Tal-bierah kienet rebha importanti hafna ghal Obama, aktar u aktar ghax il-vot ghadda bi tlett voti ta’ Senaturi Repubblikani li ddecidew li jivvutaw mad-Democrats.

Il-ligi l-gdida li fiha aktar minn 2,300 pagna, tindirizza s-setturi kollha tas-swieq finanzjarji. Se tirregola aktar il-mod kif il-konsumatur jotjenu self u credit cards, tistabbilixxi l-process li bih il-gvern jista’ jiehu f’idejh istituti finanzjarji f’periklu ta’ falliment u toffri moniteragg aktar qawwi fuq l-ekonomija u r-riskju potenzjali li din tista tiffacjha.

In-nuqqas ta’ regolamentazzjoni jew l-illaxkar ta’ regolamentazzjoni fil-perjodu minn Reagan ‘l hawn, inkluz fil-perjodu li mexxa Clinton, wassal lill-Amerika f’xifer ta’ falliment. Liema krizi kellha effett fuq id-dinja kollha, kemm fil-qasam finanzjarju kif ukoll dak ekonomiku. Bosta osservaturi jsostnu li kien zball storiku li r-regolamentazzjoni giet kwazi fix-xejn minn esponenti ta’ politika liberali. Il-liberta’ tas-suq hija mportanti izda daqstant iehor hija mportanti li jkollok qafas regolatorju b’sahhtu li jhares daq li jkun qed jaghmel is-suq u mhux biss iwaqqaf l-eccessi izda jara li jkun hemm level playing field serju ghal kulhadd.

Kellu ragun il-Prim Ministru Gonzi din il-gimgha meta kien mistoqsi fuq jahsibx li pajjizna ghandu jnaqqas aktar il-burokrazija jwiegeb “It’s a very delicate balance. Let us not simplify because we will be making a very big mistake. If by removing bureaucracy we mean removing the regulatory part it would be a disaster. We will lose our environment and our attractiveness. But our regulation must be fast, transparent and objective.”

No comments: