Jul 1, 2010

Kuntrast impressjonanti

Min isegwi l-ahbarijiet ta’ barra, qed jisma’ kif pajjiz wara l-iehor qed ihabbru mizuri ta’ tnaqqis fin-nefqa tal-gvernijiet u zidiet fit-taxxi biex jippruvaw igibu l-finanzi taghhom f’posthom. Ir-ricessjoni, l-aghar wahda fi tmenin sena – naqset id-dhul ta’ hafna gvernijiet u ziedet in-nefqiet taghhom fuq servizzi socjali ghall-haddiema qieghda. Hafna pajjizi Ewropej huma milquta sew. Il-Grecja, ir-Renju Unit, l-Italja, Spanja, Franza, l-Irlanda, il-Portugall u l-Germanja kollha kellhom ihabbru mizuri t’awsterita’.

F’Malta, ghandna kuntrast kbir ma’ dawn il-pajjizi. Il-Gvern kellu l-finanzi fis-sod bizzejjed biex seta’ jaghmel investiment sostanzjali halli jghin ditti Maltin u barranin biex ikabbru, jaghmlu l-hidma taghhom aktar efficjenti, jaghmluha ambjentalment aktar nadifa, u jimpjegaw aktar haddiema. L-ahhar ahbar li smajna kienet dik li mill-ST Microelectronics li ftit ilu kien hemm min ipprevedi li se jibda jberraq fuqha. Mhux talli l-ST mhix se tnaqqas il-hidma taghha f’Malta, talli b’ghajnuna mill-Gvern se zzid ix-xoghol taghha f’Malta u ggib hawn linji godda ta’ produzzjoni.

Din tal-ST hi l-ahhar ahbar f’sensiela twila ta’ ahbarijiet tajbin dwar ditti li qed jinvestu f’Malta: uhud godda li gejjin Malta ghall-ewwel darba u ohrajn li kienu hawn u qed ikabbru. Ma’ dawn jizdiedu l-ahbarijiet dwar progetti li l-Gvern qed jidhol ghalihom mal-privat bhal dak tal-White Rocks. Maghhom jizdiedu l-istocks li hargu hafna kumpaniji Maltin biex ikabbru f’Malta u anke barra – stocks li nhatfu mill-pubbliku Malti b’uhud ikollhom jaghlqu fi ftit minuti tant kemm ried jinvesti l-pubbliku Malti.

Il-kuntrast ma’ pajjizi ohrajn johrog qawwi hafna fil-qasam tal-impjiegi. L-ahhar cifri ppubblikati mill-NSO juru li dawk jirregistraw ghax-xoghol f’Mejju naqsu ghal taht il-5 %. Dan hu persentagg baxx meta tqis li hafna pajjizi ghandhom qghad fuq l-10 fil-mija, b’uhud anke 20 fil-mija. Triq tqis ukoll li fir-ricessjoni anqas kiefra tas-snin tmenin, Malta kellna qghad ta’ aktar minn 10 % ghal hafna snin. Cifri li ghadhom kemm hargu l-Erbgha mis-servey dwar is-suq tax-xoghol juru li n-nies jahdmu bejn Marzu tas-sena l-ohra u Marzu li ghadda zdiedu bi 3,700. Fil-maltemp li ghaddejja minnu d-dinja u fl-issikkar tac-cintorin li qed jaghmlu hafna pajjizi, dan hu kuntrast tassew.

No comments: