Jul 14, 2010

Electric cars - lejn anqas tniggiz

Aktar ma jghaddi z-zmien aktar manifatturi importanti tal-karozzi qed ihabbru li se jpoggu fuq is-swieq internazzjonali electric cars. Kumpaniji kbar bhal Renault/Nissan, Vauxhall, Mitsubishi, Chrysler/FIAT diga habbru li lejn l-ahhar ta’ din is-sena jew matul is-sena d-diehla se jpoggu fuq is-swieq internazzjonali electric cars, kompetittivi mal-karozzi konvenzjonali. Kien ghalhekk li ftit tal-granet ilu waqqaft kumitat inter-ministerjali li gie mitlub jistudja x’tip ta’ infrastruttura u incentivi hemm bzonn li jkunu mplimentati f’pajjizna halli nhajjru aktar persuna jixtru karozzi minn dawn f’pajjizna.

Tajjeb infakkru li 16% tal-emissjonijiet kollha li nsibu f’pajjizna huma kkawzati mill-karozzi. Hu rikonoxxut li l-karozzi elettrici ma jiproducux exhaust u jikkontribwixxu biss terz tal-carbon dioxide ta’ karozzi konvenzjonali. Fil-laqgha li kelli mal-membri spjegajt li hu mportanti li l-kumitat jibni r-rakkomandazzjonijiet tieghu a bazi ta' ideat espressi diga lokalment anke permezz ta' konsultazzjoni mal-istakeholders kollha kif ukoll l-esperjenzi barranin relevanti ghalina.
Niskanta kif certi nies jispiccaw imaqdru anke certi inizjattivi posittivi. M’ahniex qed nivvintaw ir-rota ! Qed niprovaw nimxu fuq il-passi ta’ certi pajjizi, fosthom il-Portugal li sar leader fil-promozzjoni tal-karozzi elettrici. Infatti l-Prim Ministru Jose Socrates qed jiprova jaghmel mill-Portugal “a European trendsetter in green transport”. F’Gunju 2009, il-Gvern Portugiz nhieda programm sabiex jigi nstallat fil-pajjiz kollu network ta’ recharging stations li jaghtu c-cans lil karozzi elettrici jsuqu tul il-highways kollha tal-Portugal. L-ewwel electric car charging station pubbliku kien fil-fatt inawgurat fit-30 ta’ Gunju ta’ din i-sena. Il-Portugal qed jipjana li jkollu 320 charging stations sal-ahhar ta’ din is-sena u 1,200 sal-ahhar tal-2011.
Bhala rizultat tal-impenn tal-Gvern Portugiz, l-kumpanija Renault-Nissan ddecidiet li tuza minn tal-ewwel lil Portugal ghat-tnehdija tal-electric cars li behsieba tohrog fl-2011. Din l-ambizzjoni Portugiza ghall-qasam tal-electric vehicles tifforma parti mill-programm ta’ green energy b’investimenti kbar f’wind-farms, solar panel farms u inizjattivi ohra ghal energija nadifa.

1 comment:

Blogger said...

There is a chance you're qualified for a new government solar rebate program.
Click here and find out if you are eligble now!