Dec 14, 2010

L-akbar sodisfazzjon

“Prosit hafna - to you George and your team - we need more of these though. I took my son there this morning !”, “Makes you want to be a child again to be allowed to play there ! A far cry from the playing fields as I remember them”, “Great stuff went to see it today. I hope the security cameras work and that there will be no vandalism”, “I love it, it looks wonderful from our balcony. Well done”. Dawn kienu uhud mill-messaggi li waslu ghandi bhala text messages jew fuq Facebook wara l-ftuh tal-gnien gdid fi Qui-si-Sana.

Se nitrasmetti dawn il-messaggi lil haddiema kollha li hadmu fuq il-progett. Kienu huma li hadmu kontra l-hin u kontra t-temp biex dan il-gnien tlesta fil-hin. Ridna li jitlesta issa halli t-tfal ikollhom ic-cans kollu igawduh f’dan il-perjodu tant sabih tas-sena. Kien hemm hafna minn dawk li kienu jigu jaraw ix-xoghlijiet ghaddejjin li kienu jaqghtu qalbhom li nlestuh fil-hin, izda d-determinazzjoni tal-haddiema rebhet. Stajt nara fuq wicchom sodisfazzjon kbir meta bhali raw dawk il-mijiet ta’ tfal igawdu dan l-ispazju. Xi trid aktar minn hekk fil-hajja !?

Kummenti li jaghtuk kuragg biex inkomplu bil-hidma b’inizzjattivi simili f’lokalitajiet ohra. Sa sena ohra rridu nlestu wkoll Patting Farm gewwa Ta’ Qali u Water Park gewwa Bugibba. Izda l-akbar park progettat li ghandna huwa l-Park tal-Familja gewwa Wied il-Ghajn bejn ic-Centru tar-Riciklagg u r-Razzetta tal-Hbiberija. Ghandu jkun park iehor ta’ kwalita’.

No comments: