Feb 25, 2011

Garanzija ta' kwalita'

L-UE fl-2004 kienet stabbilit li l-qisien tal-gageg tat-tigieg tal-bajd tal-farms tal-pajjizi li kienu ghadhom kemm issiehbu kellhom sal-ahhar tal-2011 biex jigu konformi mal-standards ewropej. L-UE kienet hadet dik id-decizzjoni mhux biss ghal ragunijiet ta’ animal welfare imma anke minhabba l-kwalita’ tal-laham. Huwa fatt li t-tigieg kienu jkunu ffullati wisq fil-gazez u dan kien iwassal ukoll ghal aktar mard fost it-tigieg, u allura kien ikun hemm kwalita’ inferjuri fil-kwalita’ tal-bajd li jikkonsma l-konsumatur.

Issa waqt il-laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri tal-Biedja, li attendejt din il-ġimgħa, kellna Kunsill kellu talba mill-Gvern Pollakk biex din id-data tigi estiza. Pajjiżna diġa ħa l-passi neċessarji biex is-settur jiġi konformi ma’ din id-Direttiva u dan sar bi sforz kollettiv li kien jirrikjedi investiment u tibdil fil-prattiċi wżati mill-produtturi. Ghaldaqstant konna kontra din l-estensjoni, ghal tlett ragunijiet. Qabel xejn biex niprotegu l-interessi tal-konsumatur, it-tieni biex ma npoggux lill-produttur lokali fi zvantagg fil-konfront tal-produtturi tat-tigieg barranin, u t-tielet ghal ragunijiet ta’ animal welfare.

Irrid li din il-bidla ma kenitx wahda faċli iżda bl-impenn ta’ kulħadd illum wasalna biex għandna settur aktar organizzat u regolat. Dan ma kienx l-uniku żvilupp fit-titjib tal-kwalita’ f’dan is-settur. Illum il-konsumatur għandu garanzija ta’ traċċabilita’ fuq kull bajda li jixtri, tant li produttur huwa obbligat li jittimbra kull bajda li tinħareġ għall-konsum tas-suq lokali. Dak it-timbru huwa l-karta tal-identita’ ta’ dik il-bajda u huwa wkoll il-garanzija tal-kwalita’ tal-konsumatur. Dan minbarra investiment massiċċ fl-irziezet inkluż f’faċilitajiet ta’ mmaniġġjar tad-demel kif ukoll fi strutturi oħrajn anċillari bħalma huma l-biċċeriji li fihom jinqatlu t-tiġieġ.

Għaddej ukoll programm sħiħ biex jiġu ittestjati t-tiġieġ u l-bajd, u l-ġwież tal-annimali għas-salmonella fejn saru 412 testijiet li jkopru rziezet tat-tiġieġ tal-laham u 670 testijiet li jkopru rziezet tat-tiġieġ tal-bajd. Il-kwalita’ tal-ikel hija marbuta intrinsikament mal-animal welfare. Dan narawh iseħħ fis-setturi kollha tal-animali bħal fil-każ ta’ baqar u majjali. Annimali b’saħħithom jiproducu aktar u jagħtu prodott itjeb.

No comments: