Feb 17, 2011

Secrets & Lies

Il-bierah ħadt sehem f’dibattitu parlamentari dwar mozzjoni mressqa mill-Oppożizzjoni dwar il-prezz tal-gass. Huwa dritt tal-Oppożizzjoni li titlob għal dibattiti bħal dawn. Pero huwa inaċċettabli li l-Oppożizzjoni tressaq mozzjoni bħal din daqs li kieku Malta mhijiex parti mill-kuntest internazzjonali. Ir-realta’ ta’ llum hi li pajjiżna hawn suq liberalizzat tal-gass LPG u l-prezz tac-cilindru tal-gass jirrifletti l-prezz tas-suq internazzjonali. Bizzejjed nghid li l-prezz tal-gass zdied minn €241 ghal €708 kull tunellata metrika. Igifieri f’sentejn il-prezz kwazi ttripla ! Ovvjament jghidulna li jmissna nissussidjawh. U minn fejn jigu l-flus ghas-sussidju ? Mhux mit-taxxi tal-poplu ?

Ir-realta’ llum tfisser ukoll li l-prezzijiet tal-enerġija fuq livell internazzjonali żdiedu sostanzjalment u allura wieħed ma jistax ma jikkunsidrax l-impatt li dan qed iħalli fuq pajjiżna wkoll. Il-prezz tal-gass ġeneralment isegwi ċ-ċaqliq li jkun qed isir fil-prezz taz-zejt. Malta hi pajjiż mingħajr riżorsi naturali u għalhekk l-ekonomija Maltija hi vulnerabbli għal dak li jkun qed iseħħ f’pajjiżi oħra.

Fid-dibattiut kellna l-okkażjoni nuru kif il-prezz tal-gass f’pajjiżi oħra huwa fl-istess livell ta’ dak li hawn f’pajjiżna. Fid-diskussjoni laqtuni tlett affarijiet principalment. L-ewwel: Il-qerq u t-tahwid tal-kelliem tal-Opposizzjoni, Joe Mizzi. Dan gab mozzjoni li fiha jghid li fil-formula li bih jigi stabbilit il-prezz tal-gass mill-MRA, ir-Return on Capital Employed (ROCE), “huwa aktar minn ta’ pajjizi ohra”. Issa kieku biss indenja ruhu jidhol fuq il-website tal-MRA fejn hemm il-mekkanizmu spjegat, kien jinduna li mhux talli mhux aktar gholi minn ta’ pajjizi ohra izda lanqas biss hu inkluz fil-formula ! Ara x’Opposizzjoni ghandna ! Lanqas jiddejqu jqarrqu !

It-tieni haga li laqtitni: Il-Kap tal-Opposizzjoni jiftahar li favur it-trasparenza imma jiprova jahbi stedina li ghanlitlu l-MRA kwazi aktar minn xahar ilu biex issirlu presentazzjoni fuq kif jahdem il-mekkanizmu. Ha ghalih li jien u Tonio Fenech semmejnilu dan il-fatt. Qalilna “la l-MRA indipendenti intkom mhux suppost tafu” ! Ir-risposta taghna kienet wahda: Konna nistennew li tghidilna int u mhux tiprova tostorha ! Ara xi trasparenza jemmen biha ! Jaghmel mozzjoni, l-MRA tistiednu biex taghmillu presentazzjoni u ma jmurx.

It-tielet fatt li laqatni: Il-Kap tal-Opposizzjoni fid-diskors tieghu jsaqsi kemm se ndumu biex ninstallaw il-windfarms f’Malta. Nesa Dr.Muscat li hekk kif habbarna li se nistudjaw is-sit tal-Bahrija ghal windfarm, mar jigri jbezza lill-bdiewa u jghidilhom li jekk jigu nstallati t-turbini dawn jaghmlu hsara lill-ilma tal-pjan tal-inhawi ! L-ewwel ifixkel u jivvinta u mbaghad jigi jsaqsi fhix wasalna. Ghad ma ghaddewx aktar minn gimghatejn fejn habbart fhix wasalna, izda l-Kap tal-Opposizzjoni taparsi ma jafx jew verament ma jafx ! Ma nohodhiex bi kbira li Joseph Muscat u Joe Mizzi jahdmu l-verzjoni l-gdida tal-film Secrets & Lies !

No comments: