Feb 7, 2011

Grazzi Ron

Ilu xi sentejn li sirt naf lil Ron Colombo, l-fundatur tal-Malta Guide Dogs Foundation. Ragel li minkejja li kien nieqes mid-dawl ipprova mill-ahjar li jista jaghti d-“dawl” permezz ta’ guide dogs lill-persuni neqsin mid-dawl. Sfortunatament illum attendejt is-servizz li sar ghalih fic-Cimiterju tal-Addolorata. Sfortunatament tilef hajtu nhar is-Sibt wara li l-gimgha l-ohra waqa’ u sofra emoregija fil-mohh. Is-servizz ta’ llum kien differenti mis-soltu. Rari tara klieb ic-cimiterju. Illum kien hemm bosta guide dogs fosthom Balto, il-kelb Labrador sieheb ta’ Ron u klien ohra ta’ persuni neqsin mid-dawl.

Ron kien ragel kolt u ta’ integrita’. Kont niehu gost niltaqa mieghu ghax dejjem bit-tbissima u bi spirtu posittiv Kien grat hafna li l-Ministeru tieghi ghen lill-ghaqda tieghu billi ffacilitajna t-trasferiment ta’ guide dogs minn training schools barranin minghajr il-htiega li dawn il-klieb joqghodu perjodu ta' kwarantina.. Dan l-ahhar Ron kien apprezza hafna wkoll il-fatt li tajna lil Foundation l-opportunita’ li juzaw l-art madwar ic-Centru San Frangisk f’Ta’ Qali halli jkunu jistghu ihargu lill-klieb.

Dawn il-klieb litteralment jghinu biex ibiddlu l-hajja tal-persuni neqsin mid-dawl ghax joffrulhom habib li jghinhom jaccedu l-postijiet li sal-bierah ma setghux jilhqu minhabba d-dizabilita’ fizika. li llum saru l-akbar hbieb taghhom. Ma ninsa qatt dak li darba qalli persuna nieqes mid-dawl, “il-kelb tieghi rega tani l-indipendenza.” Fil-verita' sehem kbir f'dik il-liberta' kellu wkoll Ron, li stinka biex jingibu dawn il-klieb. Ma hasibx biss ghal rasu imma stinka anke ghall-ohrajn biex anke huma jkollhom sieheb. Ron m’ghadux maghna imma l-azzjoni u l-inizjattiva tieghu se tibqa tghix maghna. Grazzi. Ron.

No comments: