May 27, 2011

Ghajnuna ghall-bidla

Ghogobni l-kumment ta’ l-Prim Ministru Ingliz David Cameron fil-konferenza tal-ahbarijiet li ta flimkien mal-President Obama waqt iz-zjara ufficjali ta’ dan ta’ l-ahhar fl-Ingilterra. Meta kien qed jitkellem dwar dak li qed jigri fl-Afrika ta’ Fuq sahaq li l-Ewropa flimkien ma’ l-Istati Uniti u ohrajn iridu jbiddlu dan il-mument “from a moment in history to a turning point in history”. Naqbel perfettament li dan huwa c-cans li l-Ewropa tagixxi bil-fatti biex taghti c-cans li jisthoqq lil dawn il-pajjizi tant qrib taghna li ghal tant snin m’ghenniex bis-serjeta’. Ghal hafna snin, il-politika Ewropeja lejn il-pajjizi tal-Mediterran kienet mmexxija mill-interessi Ewropej dojoq li rari fehmu kemm dan ir-regjun li huwa l-gar naturali tal-Ewropa jista’ jkun ta’ gid jekk ikun demokratiku u zviluppat ekonomikament. Issa iz-zghazagh Tunezini, Egizzjani, Libjani, iz-zghazagh Sirjani u mill-Yemen hadu jew qed jiehdu l-futur tagghom f’idejhom u l-Ewropa irid ikollha l-guts li dak li tghid bil-kliem issarfu bil-fatti.


Ghall-ewwel darba jidher li hemm xaqq ta’ dawl li dan jista’ jsir. Din il-gimgha l-Kummissjoni Ewropeja nediet politika aggoranata ghall-Mediterran u l-Lvant ta’ l-Ewropa ghalkemm din ghad trid tigi approvata mill-pajjizi membri. Qed titlob aktar flus ghar-regjun, zieda ta’ €1.2 biljun ewro u twieghed li tiftah il-bibien ghan-negozju mal-Afrika ta’ Fuq f’dak li qed issejjah “Deep and Comprehensive Free Trade Areas” biex dawn il-pajjizi jkunu jistghu jippartecipaw sew fiz-zona ta’ kummerc hieles li minnha taghmel parti l-UE. F’pajjizi fejn sa llum kont tibza’ tinvesti, tajjeb li l-UE qed titkellem biex tressaq lejn dawn il-pajjizi konferenzi ghall-investituri u tpoggi fuq saqajha skema li tiprotegi ‘l dawk li jinvestu u joholqu il-postijiet tax-xoghol tant mehtiega fihom bhal l-qasam agrikolu u l-izvilupp rurali. U tajjeb ukoll li l-Bank tal-Investiment Ewropew se jkun mitlub jghin b’self ta’ biljuni mhux l-inqas lill-azjendi z-zghar.Izda forsi l-akbar novita hija dik li l-UE qed twieghed li tghin direttament lill-partiti politici, NGO’s, trade unions u msiehba socjali ohra li jkunu qed jahdmu biex tissahhah s-socjeta’ civili u allura t-triq lejn id-demokrazija u l-pluralizmu. Ghall-ewwel darba l-UE qed titkellem fuq fond apposta li jkun jista’ jaghti appogg lil dawn l-entitajiet li ghadhom fit-tfulija tagghom u li huma l-fus li fuqu tinbena socjeta’ demokratika.


Naturalment din il-politika aggornata lejn il-Mediterran m’hiex nieqsa mill-interessi u hekk ghandu jkun. L-Ewropa hija nkwetata mill-mewga ta’ immigranti li ga tfaccaw fuq ix-xtut taghna. M’hijiex nieqsa lanqas mit-thassib ghaliex tinsab fil-pozizjoni li trid tghin finanzjament it-tishih ta’ movement demokratiku fl-istess waqt li ghandha hi problemi ekonomici kbar. Imma kif qal tajjeb David Cameron, huwa b’dan il-mod biss li dan il-mument fl-istorja nistghu nibdluh fi zvolta fl-istorja ghal dawn il-pajjizi.

No comments: