May 11, 2011

Tahrig ta' Health & Safety ghas-sajjieda

Matul l-aħħar xhur aktar minn 950 sajjied ingħataw taħriġ dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Kors li sar gewwa l-International Safety Training Centre ta’ Hal-Far b’investiment ta’ madwar €230,000 b'kofinanzjament ta' 75% mill-Unjoni Ewropea u 25% minn fondi Nazzjonali. It-taħrig sar skont l-Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) kompilati mill-International Maritime Organization (IMO).


Kien interesanti l-fatt li s-sajjieda ma ngħatawx biss tagħlim teoretiku iżda wkoll prattiku bħal survival assimilation training f’kaz li jispiccaw fil-baħar. Dan it-taħriġ kopra wkoll first aid u tifi tan-nar. Uħud mill-għar mumenti fil-karriera politika tiegħi kemm ili responsabbli mis-settur tas-sajd kien meta kelli nattendi għal funerali tat-tlett persuni tilfu ħajjithom fil-kaz tas-Simshar.
L-organizzaturi ta’ dan il-kors spjegawli kif fil-bidu tal-kors beda numru ta’ sajieda kienu xettitċi fuq il-htiega tieghu. Speci “m’ghandniex bzonnu ghax nafu kollox”. Ħafna drabi din hi l-atitudni riflessa f’kulħadd ghax nahsbu li m’ghandniex bzonn tahrig bhal dan. Biss wara ftit hafna minn dawn is-sajjieda rrealizzaw l-utilita’ u spiccaw jippartecipaw b’mod haj fis-17-il sessjoni tal-kors. Wiehed mis-sajjieda li tkellimt mieghu l-bierah spjegali kemm sab utli b’mod specjali s-sessjoni ta’ tahrig li ghamlu go smoke chamber biex tigi assimilata sitwazzjoni ta’ hruq go engine room, fejn tant ikun hemm foga li lanqas tkun tista tara.
Ovvjament fuq il-bahar wiehed irid jaghti ferm aktar attenzjoni ghax hemm barra tkun maqtugh ghalik u l-ghajnuna mhux facli tasal f’qasir zmien. Sadanittant qed nipjanaw li fix-xhur li gejjin naghmlu kors ta’ tahrig aktar avvanzat ghas-sajjieda. Irrid nrodd hajr lir-raprezentanti tal-koperattivi tas-sajjieda li gharfu l-htiega u taw l-appogg taghhom ghal dan it-tahrig.

No comments: