May 2, 2011

Karol - Simbolu ta' imhabba

Ikolli nammetta li c-cerimonja ta’ dalghodu fejn Karol Woytla, Papa Giovanni Pawlu II, gie dikjarat Beatu mpressjonatni. Kelli x-xorti nsegwi c-cerimonja direttament fil-Vatikan flimkien mad-delegazzjoni Maltija. Segwejniha flimkien ma’ madwar miljun u nofs ruh ohra gewwa Ruma. L-aktar haga li laqtitni fl-ahhar jumejn kien il-bahar ta’ zghazagh li gewwa Ruma biex isegwu c-cerimonja u jsellmu lil dan il-Papa li definittivament pogga liz-zghazagh bhala protagonisti fi hdan l-istess Knisja Kattolika.Gew persuni mill-irkejjen kollha tad-dinja biex isellmulu. Mill-129 pajjiz li matul is-27 sena tieghu bhala Papa zar biex jibghat messagg ta’ tama, verita’ u liberta’. Fl-omelija tieghu waqt il-quddiesa Papa Benedittu XVI fil-fatt faqqarna fi kliem Woytla “Tibzghux mill-verita' ghax il-verita’ hija l-garanzija tal-liberta’. ” Matul hajtu ltaqa mhux biss kien ispirazzjoni ghall-insara imma gharaf jibni pont ta’ komunikazzjoni ma’ popli li jemmnu f’religjonijiet ohra. Min jista jinsa z-zjara tieghu fis-Sinagoga ta’ Ruma jew il-hajt ta’ Gerusalemm ? Jew inkella l-laqgha maz-zghazagh Musulmani fil-Marokk jew iz-zjara tieghu fil-moskea tas-Sirja ?Definittivament ma kenitx kumbinazzjoni li ntaghzel illum bhala l-jum li fih isir beatu Karol Woytla. F’Jum San Guzepp Haddiem. Woytla, iben haddiem li kien baqa’ jaħdem go fabbrika, u fil-ħin liberu kien jistudja. Kien jinsisti dejjem li fiz-zjarat tieghu jiltaqa fl-laqghat diretti mal-haddiema. Kemm-il darba anke fl-enciklici tieghu nsista li”x-xoghol hu ghall-bniedem u mhux il-bniedem ghax-xoghol”. Tkellem dejjem b’qawwa kontra l-isfruttament tal-haddiem kemm minn sistemi mibnija fuq il-Marxismu kif ukoll dawk mibnija fuq kapitalizmu bla kuxjenza socjali. Ma nista ninsa qatt wiehed mid-diskorsi tieghu li kien ghamel f’wiehed mill-pajjizi tal-Amerika Latina meta kien qal “Vale la pena li kull wiehed minna jahdem u jistinka ghal socjeta gusta ....ghal dinjita’ akbar lil persuna umana”.
Bil-messaggi semplici imma approfonditi tieghu seraq il-qlub tal-hafna anke ghax gharaf juza l-kapacitajiet ta’ komunikazzjonijiet tieghu bl-aqwa mod. Tkellem bi tbissima izda tkellem ukoll b’vuci soda u qawwija fil-konfront ta’ mexxejja totalitarji. Il-messaggi tieghu kienu strumentali biex waqqghu r-regim totalitarji komunisti tal-Ewropa tal-Lvant, ibda minn dak ta’ pajjizu l-Polonja. Ma nistax naghti gieh lil dan il-bniedem kbir sempliciment b’dawn l-erbgha paragrafi. Irridu niddedikaw ferm aktar hin u pacenzja biex nifhmu l-wirt kbir li hallilna Karol Woytla.

No comments: