May 15, 2011

Il-Festa ta' Pippa

“Jien immur nixtri mill-Farmers Market” qaltli Pippa Mattei meta ltqajt maghha dan l-ahhar. Pippa Mattei li llum ghanda 60 sena, hija wahda mill-promoturi feroci tal-kcina u l-prodotti lokali. Meta dan l-ahhar intervistawha fuq televizzjoni amerikan u staqsewha x’jaghmel il-kcina maltija specjali, hi rrispondiet “Il-hut u l-haxix jinqabad u jinqata fl-istess jum li fih jispicca fil-kcina taghna…ingawdu minn prodotti friskiu bnieni”.Ix-xahar li ghadda Pippa marret Parigi fejn irceviet l-Ewwel Premju fl- Entertainment Category tal-Gourmand World Cookbook Awards ghat-tieni ktieb taghha “Pippa’s Festa” ippublikat mill-Miranda Books. Ghamlet gieh lilha nnifisha, imam anke gieh lill-kcina ta’ pajjizna. L-ewwel ktieb taghha hargitu xi 25 sena ilu. Din id-darba kien aktar facli ghax kitbitu dirett fuq il-computer, mentri l-ewwel wiehed kitbitu b’idejha u kien aktar difficli biex issawru inkluz bl-istampi u ritratti. Fl-ewwel ktieb kienet gabret flimkien ricetti minghand nisa mpenjati fir-Round Table.
Minn hemm qatt ma waqfet. Kompliet tfittex ricetti minghand zijiet, nanniet u hbieb. Fl-istess hin izda dawret il-kcina taghha f’laboratorju haj tal-kcina maltija tesperimenta u tiprova ricetti godda. Bdiet ukoll taghti lezzjonijiet tat-tisjir b’madwar 10 “studenti” madwarha fil-kcina.
Pippa Mattei, flimkien ma’ personaggi ohrajn bhal Matty Cremona, Gloria Mizzi, Anton B.Dougall u tant ohrajn, irnexxielhom jibnu apprezzament gdid lejn il-kcina maltija li sa ftit taz-zmien ilu bilkemm ma konniex nisthu nitkellmu fuqha. Ghamlu dan kemm b’publikazzjoni ta’ kotba kif ukoll fi programmi fuq il-mezzi ta’ komunikazzjoni. Minn hawn nixtieq insellem lilhom kif ukoll lil hafna zghazagh mill-ITS li anke huma qed jaghrfu l-valur tal-kcina lokali. Ikun xieraq li l-platti maltin isibu ruhhom aktar esposti fil-lukandi u r-ristoranti ta’ pajjizna. Ghax kif qalet Pippa dan l-ahhar, “mhux biss il-maltin imam anke l-barranin ihobbu jipruvaw il-platti tipici tal-gzejjer taghna”.

2 comments:

Blogger said...

Earn faucet bitcoins from Easy Bitcoin. Up to 33 satoshis every 10 minutes.

Blogger said...

Claim faucet satoshis over at Moon Bitcoin. 163 satoshi every 1 hour.