Apr 13, 2014

Waterpolo – Teamsport li jixraqlu investiment akbar


Il-bierah it-team nazzjonali tal-waterpolo gab unur kbir ghall-pajjizna.  Rebah it-tieni post fil-Kampjonat tal-Commonwealth.  Irrid nghid grazzi lil dawk kollha li ffurmaw parti minn dan it-team li f’temp ta’ ftit gimghat gab rizultati verament posittivi.  L-ewwel fil-loghob fl-Irlanda u issa fil-Kampjonat tal-Commonwealth fl-Iskozja. Fuq kollox izda rrid nghid grazzi lil dawk kollha li matul is-sena kollha jaghtu hinhom u sahhithom biex dan l-isport flimkien mal-ghawm ikun ipprattikat f’pajjizna.  Mill-Presidenti tal-clubs ghal kit managers ! 
 
Dan huwa teamsport li matul is-snin b’mod konsistenti ghamel gieh lill-pajjizna.  Minhabba l-qaghda geografika taghna, ghandna vantaggi marbuta mal-fatt li pajjizna mdawwar bil-bahar u ghandu klima mill-aqwa, li jmissna nisfruttaw ferm aktar.  Wisq nibza li hafna drabi dan l-isport mhux dejjem sab l-aqwa sostenn.  Hafna drabi gew investiti flus f’dixxiplini sportivi minghajr ma fiehmna bizzejjed liema investiment jirrendi l-aktar.  Fis-snin li ghaddew pajjizna offra bosta skemi ta’ ghajnuna ghal diversi dixxiplini imma forsi ridna nuzaw diskriminazzjoni posittiva akbar favur teamsports li ghandna vantaggi fih.
 
Irridu nifhmu lid an l-isport ghamel il-qabza li ghamel ghax il-clubs investew bi kbir u ghadhom jinvestu bi kbir biex igibu players barranin ta’ kwalita’ biex il-players u l-istaff tekniku taghna jiddakru mit-talent u l-esperjenza ta’ dawn il-players.  Naf mill-esperjenza u l-kuntatt tieghi mal-clubs tal-waterpolo l-aktar fid-distretti li nikkontesta jien, is-sagrificcji anke finanzjarji li jaghmlu hafna drabi l-membri tal-kumitati stess biex isostnu dan l-izvilupp.  Zvilupp li ghandu bzonn gharfien u rikonoxximent akbar, anke mill-media lokali.
 
Il-waterpolo ha qabza ‘l quddiem meta saru l-pitches maghluqa lejn it-tmiem tas-snin sittin u l-bini tal-pixxina f’Wied il-Ghajn li izda xorta kienet tuza ilma Bahar.  Imbaghad saret qabza kbira ta’ kwalita’ meta saret il-pixxina nazzjonali moderna gewwa Tal-Qroqq lejn il-bidu tas-snin disghin, fejn ghall-ewwel darba l-players setghu jitrenjaw matul is-sena kollha u jilghabu f’ilma helu u b’hekk jidraw jilghabu fil-kondizzjonijiet tal-kompetizzjonijiet barranin.  Hadna hsieb ukoll nahdmu biex b’Bugia jkollhom pixxina gdida u vvutajna l-flus ghaliha.  Sfortunatament x-xoghol sal-ahhar elezzjoni ma kienx ghadu beda minhabba kumplikazzjonijiet legali fuq tender.
 
Il-pixxina nazzjonali f’Tal-Qroqq izda llum saret limitata ghad-domanda kbira li hawn f’pajjizna kemm ghal waterpolo kif ukoll ghall-ghawm.  Hemm bzonn urgent ta’ pixxina ohra f’pajjizna llum qabel ghada.  Sfortunatament jidher li dan il-Gvern mhux talli mhux qed jipjana dan, talli l-pixxina ppjanata ghal gzira t’Ghawdex tpoggiet fuq l-ixkaffa għax “mhix finanzjarjament vijabbli”.  Facilitajiet bhal dawn ghandna bzonnhom daqs il-hobz jekk irridu nifirxu l-prattika ta’ din id-dixxiplina sportiva anke fl-iskejjel taghna halli nrawwmu sportivi godda li ghada jgibulna unuri aktar mill-llum.

No comments: