Jan 1, 2009

Ekologija Umana

Dalghodu morna naghtu l-awguri tas-Sena l-Gdida lill-President u l-Arcisqof. Attivita' ta' kull sena. Kemmxejn bicca xoghol iebsa meta tkun irqadt xi t-3.30am u tkun trid tiltaqa fid-8.45am ! Imma din is-sena kienet kemmxejn differenti ghax hija l-ahhar darba li l-President Fenech Adami laqa l-pubbliku ghall-Awguri. Mument sinifikattiv fil-hajja ta' din il-persuna li aktar tard din se jtemm il-karriera pubblika tieghu. Persuna li tat ilu attiv sa mill-1962, jien lanqas kont ghadni twelidt. Laqatni l-fatt li fid-diskors tieghu rrikonoxxa b'mod pubbliku l-"leadership qawwi" tas-successur tieghu, Lawrence Gonzi.

Wara zorna lill-Arcisqof Cremona. Il-PM Gonzi fil-kelmtejn li ghamel tkellem fuq is-sinifikat taz-zjara tal-Kabinett lill-Isqfijiet. Spjega li din hija riflessjoni tal-impenn tal-Kabinett li jibni l-hidma tieghu fuq il-valuri tal-kultura nisranija, specjalment fuq il-valur tas-solidarjeta' u l-valur ta' servizz ghal gid komuni.

Laqatni hafna kumment li ghamel l-Arcisqof Cremona meta irrefera ghal parti mill-messagg tal-Papa Benedittu XVI ghall-Ewwel tas-Sena, fejn spjega li kull persuna ghandu jhoss ir-responsabilita' li jiehu hsieb lill-ghajru. Qal li s-sens ta' responsabilita' mhuwiex biss tal-mexxejja imma ta' kulhadd. Semma ukoll il-htiega li nharsu ukoll l-ekologija umana apparti l-ekologija ambjentali. L-ekologija umana huwa terminu li l-Papa Benedittu XVI uza dan l-ahhar fejn accenna ghad-difiza tar-relevanza tal-familja u r-relazzjoni bejn il-mara u r-ragel ghat-tnissil tal-gens uman. Il-parir li tana l-Arcisqof Cremona huwa li nzommu dan il-hsieb f'mohhna f'kull decizjoni li niehdu. Kliem li ghandna bzonn nixtarruh sew.

No comments: