May 19, 2009

Anglu, Ganni u Gakki

L-ahwa Anglu, Ganni u Gakki Farrugia stednienu ftit tal-granet ilu biex naghmel zjara lil fuq minn 100 ettaru ta’ raba li ghandhom fiz-zona ta’ San Blas limiti tas-Siggiewi. Dawn it-tlett ahwa bdiewa full time jahdmu jkabbru frott irqiq , bhal hawh u nuciprisk u frott iehor bhal bambinella. Spjegawli kif jaghmlu t-tilqim tal-frott irqiq u kif dawn is-sigar jikbru malajr, tant li f-sentejn is-sigra tkun kapaci taghti l-frott.

Ucuh ohra li jkabbru huma tadam, patata, pastard u basal. Ghandhom art ukoll dedikata ghad-dwieli, sabiex jipproducu ghenba ta’ kwalita’ ghall-produzzjoni tal-inbid bhal Merlot u Cabarnet Sauvignon.

Naturalment biex tikkoltiva jew tahdem dawn l-oqsma ta’ raba trid kwantita’ ta’ ilma u makkinarju. Dawn il-bdiewa investew f’makkinarju biex l-ilma jittella u jinhazen f’giebja mibnija apposta. L-investiment f’makkinarju ghall-uzu tal-biedja li hadu bis-sahha tal-Unjoni Ewropeja qieghed jghin biex dawn it-tlett bdiewa full-time jnaqqsu mit-tbatija tax-xoghol, u jipproducu prodott lokali ta’ kwalita. Fost dan il-makkinarju nsibu mutur tal-hart li l-versilita tar-romblu tghin biex jinhadem taht is-sigra waqt it-tractor jibqa fil-moghdija. Wiehed mill-ahwa sahansitra spjegali li t-tractor tieghu bil-kabina maghluqa u bl-air-conditioning.

Niehu gost nisma hekk u taghmel kuragg ghax huwa evidenti li l-fiducja f’dan is-settur qed tikber . Ghat tieni pjan tal-Izvilupp Rurali 2007/2013 se nkunu qed nghaddu madwar €100M f'ghajnuna lill-bdiewa u r-rahhala. Dan ukoll huwa nvestiment dirett ghal ambjent ahjar ghall-pajjizna.

No comments: