May 28, 2009

Kcina lokali

Kienet esperjenza nteressanti u utli dik tal-bierah filghaxija meta attendejt A Peasant Meal of the 1830s li organizza l-Slow Food Malta gewwa l-Istitut ghall-Istudji Turistici, ITS. L-Slow Food huwa moviment internazzjonali li jipromwovi l-ikel tradizzjonali u li jsir minn prodotti lokali friski. L-ikla giet organizzata flimkien mac-Centre of Cultural and Heritage Studies tal-istess Istitut, immexxi mic-Chairman, Reggie Abela.

Gie pprezentat ikel li l-bdiewa u l-komunitajiet tal-irhula kienet jieklu fil-bidu tas-seklu dsatax. Kien hemm ikel li sfortunatament llum tlifna. Fosthom il-hobz tal-mahlut, li kien hobz kannella maghmul minn varjeta' ta' qmuh u cereali li kien juza l-biedwi.

Ir-ricerka fuq l-ingredjenti u l-mod kif kien ikun ippreparat l-ikel saret mill-Prof. Carmel Cassar li ta spjega tajba hafna qabel kull platt li gie servut. Jassistuh kellu lil Noel Buttigieg, membri tal-Slow Food Malta u lecturers fl-ITS. L-ikel gie ppreparat u servut mill-istudenti stess tal-ITS, li uhud minnhom ghamlu sagrificcju ghax xtaqu li jaraw il-final tac-Champions League !

L-ikla tal-bierah geghlitna naprezzaw aktar mhux biss il-valur ta' dan l-Istitut u l-gid li qed jaghmel lill-industrija turistika f'pajjizna, izda apprezzajna aktar ukoll il-wirt tal-kcina ta' pajjizna. Liema kcina sfortunatament mhijiex esposta bizzejjed la ghalina u lanqas ghat-turisti fir-restaurants u l-lukandi ta' pajjizna. Din ukoll tifforma parti shiha mill-kultura taghna u jehtieg insahhuha.

No comments: