Jun 28, 2010

Ziebel fil-kampanja ?

Ma nistax nifhem ghaliex persuna llum tarmi affarijiet goffi fil-kampanja taghna ! Dan mhu xejn hlief vandalizmu u vendikazzjoni kontra l-komunita’. Illum pprovdejna l-facilitajiet kollha biex wiehed jiddisponi minn materjal bhal dan, minghajr hlas u bil-kumdita’ kollha. Bnejna 5 ċentri biex jilqgħu fihom l-iskart goff. Miftuha kuljum mis-7.00am sal-5.00pm u ghal dan is-servizz ma thallasx. Barra hekk ghandna s-servizz tad-Door-to-Door Bulky Refuse fejn l-iskart goff jingabar minn wara biebek ukoll minghajr hlas. Imkien fl-Ewropa ma jezistu servizzi bhal dawn u huma bla hlas.

Izda minkejja dan kollu xorta ghadna nsibu fridges, freezers, ghamara ta’ kull tip, toilets, televisions, tankijiet taz-zejt u tant materjal iehor ! Dalgħodu żort ix-xogħlijiet ta’ tindif li qed isir mill-haddiema tal-Cleansing Services Division CSD fil-Fortizza ta’ San Pawl fl-inhawi ta’ Marsaxlokk. Preżenti mieghi kien hemm l-Onor Franco Debono li kien permezz ta’ mistoqsija parlamentari tieghu li gejna konxji mill-kwantita’ kbira ta’ skart li ntefa’ fid-ditch ta’ din il-Fortizza. Hu kkalkulat li f’dan il-post intefgħu mal-25 tunnellata ta’ skart.

Fl-ewwel sitt xhur ta’ din is-sena il-haddiema ta’ din it-Taqsima gabru madwar 300 tons ta’ skart goff mill-kampanja. Ghidli kemm konna naghmlu aktar progetti kieku lil dawk il-haddiema ddedikajnihom fuq progetti ta’ tisbih minflok ta’ tindif ! Fl-ewwel 6 xhur ukoll ta’ din is-sena l-haddiema tac-CSD ukoll ġabbru ‘l fuq minn 9,000 tunellata ta’ skart mit-toroq. Fl-aħħar xhur il-Gvern investa man-nofs miljun ewro sabiex kompla jżid l-inġenji li għandu sabiex tiżdiet il-frekwenza tal-indafa fil-pajjiż. Izda hemm bzonn l-isforz ta’ kulhadd mhux biss tal-Gvern biex neqirdu din is-sahta ta’ dawn l-atti rresponsabbli li jwaqqghulna wiccna mal-barranin li jzuru pajjizna. Fil-verita' matul l-ahhar snin rajna anqas materjal jintefa barra, imma din il-marda ghadha prezenti.

Hemm min jghidlek li hemm bzonn ta’ aktar infurzar izda fil-verita’ ma nistghux nitfghu wardens jew pulizija ma’ kull rokna mwarrba ta’ pajjizna. Minkejja dan matul is-sena l-ohra u anke din is-sena nqabdu persuni u kellna kazijiet fejn anke l-vetturi taghhom gew kkonfiskati. Biss biss kellna minn lanqas 2 trucks li gew konfiskati matul l-ahhar xhur ! Imma kemm hadu prominenza dawn il-konfiski fuq il-gurnali forsi dawn il-kazi jservu ta’ deterrent ghall-ohrajn ?

No comments: