Mar 17, 2011

Anqas baqar, aktar halib.

Is-settur tal-produzzjoni tal-halib ghamel passi sinifikanti 'l quddiem minn meta pajjizna ssieheb fl-Unjoni Ewropea. Matul l-ahhar tlett snin tajna ghajnuna sahansitra lir-rahhala jbiddlu l-merhla taghhom halli jtejbu l-efficjenza tal-produzzjoni. Permezz ta' l-ghajnuna finanzjarja ta' €3 miljuni llum wasalna biex ghandna anqas baqar, iżda ghandna produzzjoni akbar ta’ ħalib. L-ispiza ghat-tibdil tal-merhla hallset nofsha l-Unjoni Ewropea filwaqt li n-nofs l-iehor hargu l-Gvern Malti.

L-efficjenza fil-produzzjoni tjiebet b’8.2% jiġifieri kull baqra qed tagħti mal-kilo ħalib frisk aktar kuljum. Fl-2003 konna nipproduċu 40 miljun kilo ta’ ħalib fis-sena, illum niproduċu 42 miljun kilo ta’ ħalib fis-sena. Dan seħħ minkejja l-fatt li l-baqar għal-produzzjoni tal-ħalib naqsu b’8.8%. B'hekk ghandna wkoll anqas problemi ta’ nitrati u allura anqas impatt negattiv fuq l-ambjent taghna.


Din il-gimgha stajt inkompli nara l-avvanz li sar, meta flimkien mat-tfal tal-iskola ta' Sta.Monika tal-Gzira, zort wiehed mill-irziezet tal-baqar vicin il-Maghtab. Hadt gost niltaqa' ma' George u Helen li huma s-sidien tar-razzett. Hadt gost aktar ninnota li z-zewg uliedhom subien huma t-tnejn nteressati li eventwalment ikomplu anke huma f'dan is-settur. Wiehed mill-ulied qed jistudja l-inginerija fl-MCAST ghax jaghraf li mportanti li jkompli jitghallem allavolja se jidhol fis-settur agrikolu.


Is-settur irrisponda tajjeb għall-programm ta' ristrutturar permezz tat-tibdil tal-merħla kif ukoll bl-investiment li sar u li qiegħed isir fil-maġġoranza tal-irziezet bil-għajnuna finanzjarja mogħtija kemm mill-Gvern kif ukoll minn fondi Ewropej. Il-progress jitkellem wahdu. Hu għalhekk li l-ħalib Malti ngħata l-marka ta’ kwalita tal-Unjoni Ewropeja, dik li tissejjah l-Oval Mark. Marka zghira fuq il-pakkett li izda biex gibniha sar xoghol kbir mill-Gvern, mir-rahhala u mill-kumpanija lokali biex jitwassal lill-konsumatur mhux biss halib frisk kuljum, izda halib tal-aqwa kwalita'.

No comments: