Mar 9, 2011

Sistema biex ikollna anqas klieb abbandunati

Kien ilu jinhass il-bzonn ta’ sistema aktar stretta ta’ licenzjar tal-klien f’pajjizna. Hu kkalkulat li hawn mal-100,000 kelb f’pajjizna izda fil-fatt madwar 5,000 kelb biss huwa rregistrat mal-pulizija kif stipulat fil-ligi. Din is-sitwazzjoni qed taghmilha facli hafna biex klieb jigu abbandunati. Dalghodu ħabbart li fil-jiem li ġejjin se jkunu ppublikati regolamenti ġodda li se jaghmluha obbligatorja li l-klieb kollha jkunu microchipped kif ukoll irreġistrati. L-erbgha għanijiet prinċipali huma dawn: 1. Ikun hawn aktar kontroll fuq il-klieb ħalli jkollna anqas klieb abbandunati fit-toroq, 2. Anqas periklu għas-saħħa pubblika, 3. Aktar harsien tas-sahha pubblika u 4. Tinħoloq database ċentrali b’reġistru sħiħ tal-informazzjoni rigward il-klieb u s-sidien taghhom.

Fil-fatt microchip zgħira ħafna (ftit akbar minn rossa) tigi injected taħt il-ġilda tal-kelb bejn l-ispallel. Din il-microchip jkollha fiha numru ta’ identifikazzjoni uniku għal kull kelb. Dan in-numru jkun abbinat mad-dettalji tas-sid fid-database nazzjonali. Is-sidien jingħataw riċevuta mill-veterinarju tal-għażla tagħhom li japplika l-microchip, u wara dan il-proċess il-Gvern joħroġ liċenzja għal kull kelb li tintbagħat lis-sid bil-posta. Il-Liċenżja sservi għal kemm idum ħaj il-kelb.


Ħadna ħsieb li din is-sistema ma tfissirx spejjeż aktar lis-sidien tal-klieb aktar minn dak li diga huma obbligati li jhallsu sa llum. Għal dawn l-aħħar ħamsin sena, il-liġi kienet tipprovdi li sid ta’ kelb irid ihallas €2.33 (Lm1) kull sena ghall-licenzja tal-kelb. Hu kkalkulat li kelb jgħix minn tal-anqas 10 snin għalhekk is-sidien sal-lum kienu obbligati li jħallsu €23.30 fuq 10 snin. Il-prezz għall-microchipping ser ikun ta’ €10 għall-klieb imsewwija (neutered) u €20 għal dawk li mhumiex imsewwija. Ghalhekk mhux gust min kiteb li din hija forma ta’ gbir ta’ flus mill-gvern. Ta’ min jghid ukoll li qed naghmlu diskriminazzjoni posittiva favur l-klien neutered sabiex nhajru aktar lis-sidien isewwu l-klieb taghhom halli nnaqsu l-potenzjal li jinholqu aktar strays fil-futur.


Irridu li dawn ir-regolamenti, li gew diskussi u maqbula fi hdan l-Animal Welfare Council, il-pubbliku jkun konxju tagħhom u ghalhekk fil-ġimgħat li ġejjin se nibghatu fid-djar fuljett zghir li jispjega dan kollu kif ukoll se jinghata ktejjeb zghir lis-sidien tal-klieb halli jkun jafu l-obbligi taghhom marbuta ma’ din il-liġi. Per ezempju li jekk il-kelb jibdel is-sid trid issir notifikazzjoni mad-Direttorat tar-Regolament Veterinarju fi żmien 7 ijiem. F’dan il-każ tinħareġ liċenzja ġdida mingħajr ħlas. Dan hu ezempju konkret iehor mill-Gvern favur il-ħarsien tal-annimali. Issa li l-infrastruttura relatata tpoġġiet fuq saqajha qed nimplimentaw it-tisħiħ tal-qafas regolatorju biex niżguraw ħarsien effettiv tal-annimali f’pajjiżna. Għal aktar informazzjoni wieħed jista’ jċempel il-Ministeru għar-Riżorsi u Affarijiet Rurali fuq in-numru 2295 2170.

No comments: