Mar 21, 2011

Nukleari: ftit fatti ohra

Fid-dawl tad-dizastru tal-impjant nukleari ta’ Fukushima Daiichi fil-Gappun tajjeb li wiehed jirrifletti fuq erba’ punti li gbart dan l-ahhar minn artiklu li kien hemm fil-Wall Street Journal. L-ewwel haga: 20% tal-impjanti nukleari fid-dinja qeghdin f’zoni fejn isiru terremoti ; It-tieni: 14 minn dawn l-impjanti qeghdin f' highly seismic areas; It-tielet: it-terremot li garrab l-impjant ta’ Fukushima Daiichi kien għaxar darbiet akbar mit-terremot li ġie ddisinjat għalih; Ir-raba’: l-akbar impjant nukleari tal-Gappun, dak f’Kashiwazaki, fil-2007 ukoll garrab terremot akbar minn dak li ġie ddisinjat għalih.

Mhux qed ngħid dan biex nallarma, imma rridu nżommu l-fatti kollha quddiem ghajnejna meta nitkellmu fuq l-energija nukleari. Xi osservaturi jipruvaw jaghtu l-impressjoni li dak li gara f’Fukushima huwa kaz uniku u li m’ghandniex ghaliex ninkwietaw li jista jkun hemm kazijiet ohra simili.

Waqt li ndirizzajt il-Kunsill tal-Ministri tal-Energija li ssejjah llum b’urgenza fi Brussel, jien ghidt li ghalkemm ahna nagħrfu li l-Unjoni Ewropea għandha fost l-aqwa standards fl-industrija, biss ma nistgħux nistrieħu fuq dan. Il-Ġappun ukoll kellu standards għoljin ħafna izda gara li gara. Ir-radjazzjoni ma tirrikonnoxxix fruntieri. Hu ghalhekk li ahna nappogjaw l-posizzjoni li ha l-Kummissarju Ewropew, Gunther Oettinger, li l-UE tfassal lista ta’ kriterji ghal stress tests ghall-impjanti nukleari fil-pajjizi tal-UE kif ukoll tal-pajjizi girien kemm-il darba dawn jaccettaw.

Meta nitkellmu fuq sussidji lill-energija, hafna osservaturi jsemmu biss s-sussidji li jirciervi l-energija rinnovabbli bhal dik mix-xemx jew mir-rih. Ftit li xejn qatt jissemmew is-sussidji li tircievi l-industrija tal-impjanti nukleari. Issa tajjeb nghidu li fl-aħħar ħamsin sena l-industrija nukleari gawdiet minn sensiela ta’ sussidji preferenzjali minn bosta gvernijiet. Hemm studji li analizzaw dawn is-sussidji, u fil-fatt studju minnhom sahansitra jghid li “l-valur ta’ sussidji kien akbar mill-valur tal-enerġija li pprovdew”. Mhux qed ngħid dan biex nikkundanna n-nukleari imma biex ikollna l-fatti kollha fid-diskussjoni li ghaddejja bhalissa fuq il-futur tal-energija nukleari.

No comments: