Mar 11, 2011

Lejn it-Turkija jew lejn l-Iran ?

Spicca Ben Ali, spicca Mubarak, bdiet rewwixta biex jitnehha Gaddafi. Protesti fil-Yemen. Qed tirbah ir-rabja tal-popli li hassewhom imjassra ghal ghexieren ta’ snin. Il-ftit keinu qed igawdu sew filwaqt li l-massa thalliet lura. Dawk li kienu jazzardaw jitkellmu kontra sistwazzjoni bhal din kienu jispiccaw arrestati, torturati, mitfugha f’habs jew eziljati.

F’xi hin jew iehor din il-bomba kellha tisplodi. Hafna mill-mexxejja tad-dinja gharbija huma personaggi b’eta kbira. Mubarak ghandu 82 sena, Ben Ali 74 sena u Gaddafi ghandu kwazi 70 sena. Eta’ kbira li tiddistingwihom sew mill-populazzjoni ta’ pajjizhom. Irridu nifhmu li 60% tal-popolazzjoni fid-dinja gharbija hija taht l-eta’ ta’ 21 sena, u b’hekk ma jiftakru xejn hlief it-tmexxija ta’ dawn il-personaggi. Opportunitajiet ta’ xoghol saru skarsi hafna, certament hafna anqas minn dak mehtieg ghal populazzjoni daqshekk zaghzugha.

Il-pacenzja ma felhitx aktar. U bdiet ir-rivoluzzjoni. Jidher li l-ghajta u l-mewga ta’ protesti mhux se tieqaf. Se naraw tmexxija gdida. Fejn se tmur din it-tmexxija izda ? Se tmur lejn it-Turkija jew lejn l-Iran ? Se naraw tmexxija musulmana demokratika, miftuha u pluralista kif ghandna fit-Turkija jew se jkollna tmexxija musulmana fundamentalista li tkompli tohnoq l-espressjoni hielsa kif ghandna fl-Iran ?

Difficli tghid. Filwaqt li rridu nzommu f’mohhna l-partikolaritajiet ta’ kull pajjiz fir-regjun, nittama li dawn il-popli jmorru lejn l-esperjenza tat-Turkija. Waqt li nistennew il-gimghat u x-xhur li gejjin halli naraw kif se jizviluppaw l-affarijiet fid-dinja gharbija, nemmen li l-punent irid ukoll jezamina l-politika li addotta lejn dan ir-regjun fil-passat u jaghraf jibni politika gdida ta’ solidarjeta’ vera ma’ dawn il-popli.

No comments: