Mar 25, 2011

Azzjoni ndustrijali rresponsabli

Il-bierah filgħodu inawgurajt sistema ta’ dawl LED ġewwa Student’s House fl-Universita ta’ Malta. Permezz ta’ din is-sistema’ din il-binja se tifranka bejn 40 sa 60% tal-konsum tad-dawl. Hu dejjem ta’ sodisfazzjon għalija li nara aktar għaqdiet, entrapriżi, azjendi u familji jinvestu f’sistemi li jaħlu anqas u li jiġġeneraw l-enerġija minn sorsi nodfa. L-ammont ta’ panelli fotovoltajiċi fuq il-bjut tal-familji tagħna qiegħed kull ma jmur jiżdied u l-interss tan-nies li jinvestu f’sistemi bhal dawn qiegħed dejjem jikber.

Tajjeb wiehed jghid li ghall-ahhar skema li hrigna ta’ ghajnuna fuq pannelli fotovoltaici kellna ‘l fuq minn 1000 familji li ressqu ‘l quddiem biex jinvestu flushom. Dawn bejniethom investew mas-€6 miljun biex fuq il-bejt tagħhom jinstallaw pannelli fotovoltaici. Hija ħasra pero li minħabba azzjoni ndustrijali mill-GWU ghadhu ma twahhalx il-meter biex ikejjel l-ammont ta’ energija li dawn il-pannelli qed jitfghu fuq il-grid nazzjonali tal-elettriku. Peress li ma twahhlilhomx il-meter dawn il-familji ma jistgħux jieħdu l-benefiċċju tal-hlas ghall-elettriku li qed jitfghu fuq il-grid nazzjonali. L-intransinġenza tal-GWU wasslet biex dawn il-familji bejniethom ġew imċaħħda minn madwar nofs miljun ewro li kieku diġa ħadu lura bħala feed-in-tariff.


Mhux hekk biss iżda. Dawn il-familji huma ntitolati biex bejniethom jingħataw lura €3 Miljun f’għajnuna mis-€6 Miljuni li nvestew. Minħabba l-intranigenza tal-GWU din l-għajnuna lanqas ma tista’ tingħata ghalissa galadarba l-meter ghadu mhux insatallat. Kienu ħafna dawk il-familji li kitbuli ittri u emails isaqsu x’jista jsir. Persuna minn dawk li kitbitli qaltli wkoll; “Mhux ġust għalina li investejna flusna u minħabba azzjoni ta’ ħaddiehor qed insofru bla ħtija” Jien naqbel ma dak li nkiteb tant li llum publikament għamilt appell lill-GWU biex tħalli l-ħaddiema tal-Enemalta msiehba maghha jinstallaw dawn il-meters.


F’Jannar li għaddha kont mistieden mil-GWU sabiex nitkellem f’konferenza organizzata minnhom, dwar il-green jobs. Kemm il-President tal-Union Victor Carachi kif ukoll is-Segretarju Generali Tony Zarb tkellmu fuq l-importanza li ssir xi ħaġa biex nipromwovu l-energija nadifa. Jekk verament il-GWU temmen li hemm isir dan ma jistax ikun li mbaghad tagixxi b’mod li tfixkel lil dawk li jkunu ressqu ‘l quddiem biex jaghmlu l-parti taghom u jinvestu f’energija nadifa. Hemm bzonn li l-GWU ma tarax sa mnieherha.

2 comments:

Blogger said...

On Take Free Bitcoin you may claim faucet bitcoins. 8 to 22 satoshis per 5 mins.

Blogger said...

Over at Moon Bitcoin you can claim free satoshis. 514 sat. per day.