Nov 14, 2013

Vendikazzjoni ohra


Jekk kien hemm inizzjattiva li kellha success u kienet implimentata minghajr l-ebda kontroversja certament kienet l-inizzjattiva Midd Idejk fil-Biedja. Hekk konna semmejniha l-iskema li bdejna sentejn ilu.   Lil ftit aktar minn 60 persuna ġejjin minn oqsma varji tas-soċjeta, fosthom tabib, perit, ghalliem, inġinier, technician, library assistant u oħrajn konna tajnihom l-opportunita'  jmiddu jdejhom fit-tkabbir ta’ ħxejjex u fjuri f'bicca art gewwa c-Centru tal-Gvern tal-Ghammieri. Għal ħafna minnhom kienet l-ewwel esperjenza u daħlu għaliha b’entużjażmu kbir.   konna tajnihom allotment ta’ 10 mtr b’5 mtr  kull wieħed kif ukoll il-provista ta’ ilma u għamlu festa ta’ prodotti tal-ortikultura bħall-frott, ħxejjex u anke fjuri għall-konsum personali. Permezz ta’ din l-inizjattiva sabu mezz ġdid kif jikreaw ruħhom filwaqt li qed jitgħallmu japrezzaw aktar il-ħidma tal-bdiewa u r-raħħala tagħna. 

Imma il-Gvern il-gdid tal-Labour lanqas inizzjattiva bhal din ma hamel.  B'vendikazzjoni u b'pika qed jekridha. Beda f'Mejju meta baghtu ittra lil dawk li ghandhom allotment jghidulhom li meta jiskadi t-terminu taghhom se jkollhom jitilqu mill-Ghammieri u jmorru f'bicca art gewwa Bulebell vicin iz-Zejtun. Min kiteb l-ittra qallhom li "minn dejjem kien il-hsieb li l-progett imur barra l-Ghammieri". Mhux veru. Din l-art f'Bulebell konna sibniha biex nakkomodaw aktar nies li kienu applikaw ghal din l-inizzjattiva li sa dak iz-zmien konna ma stajniex nakkomodaw. Imma ras kbira jidher li sabbat saqajh u ghaddiet tieghu. Ma ridhomx hemm allavolja s-Segretarju Parlamentari Roderick Galdes kien qal li ridhom jibqghu.  Imma tar-ras kbira ghaddiet. Roderick Galdes baxxa rasu !

Ftit tal-gimghat ilu mbaghad ghamlu pass iehor biex jeqirdu ghal kollox din l-inizzjattiva. Temmew il-kuntratt ta' servizz tal-koordinatur tal-inizzjattiva.  Bghatulu ittra jghidulu li se jwaqfulu l-kuntratt tieghu b'effett immedjatament mill-ghada ! Lanqas kieku seraq ma taghmillu hekk persuna. Dakinhar li rcieva l-ittra kien diga ntemmlu l-kuntratt. Lanqas sens ta' dicenza !  U mbaghad tal-Labour qabel l-elezzjoni kienu qalulna li se jkunu posittivi u jibnu fuq dak li sar tajjeb. U halluna ! Anke inizzjattiva posittiva bhal din qed jeqirdu. Fost dawk li hadmu l-art hemm anke nies li vvutaw Labour ghax ahna ma konniex naghzlu kif jaghmlu huma. U anke dawn huma ddisgustati. Bosta kkuntatjawni biex jesprimu l-ghadab taghhom.

No comments: