Apr 2, 2014

Investing in Water


Il-gimgha l-ohra attendejt ghall-Closing Event tal-inizzjattiva tal-Malta Business Chamber taht il-programm tal-EU LIFE+ bl-isem “Investing in Water”, inizzjattiva li konna ghinna biex tibda mas-sentejn u nofs ilu. Il-progett beda billi ezamina kif jikkunsmaw l-ilma numru ta’ lukandi u fabriki f’pajjizna u wara gew diskussi u mplimentati bidliet li naqsu l-konsum.  Impressjonanti l-fatt li hu kkalkulat li din l-inizjattiva waslet biex ikunu ffrankati mal-141 miljun litru ta’ ilma f’dawn l-istabbilimenti.   Hu kkalkulat li whud mill-azjendi sahansitra naqsu l-konsum taghhom bi 30%, anke ghax primarjament hadu inizzjattivi biex jigbru u jahznu l-ilma tax-xita.  
 
Dan il-progett huwa ezempju mill-ahjar ta’ kif il-privat jista jimpenja ruhu biex bil-fatti inaqqas il-konsum u fl-istess hin jifranka mill-ispiza tieghu.   Il-Malta Business Bureau verament tat ezempju tajjeb b’din l-inizzjattiva.  Ma qaghditx tgerger imma hadet inizzjattiva biex taghmel xi haga konkreta. 
 
F’din l-event kien hemm numru ta’ diskorsi formali, presentazzjoni tajba hafna mill-project leader u ghoti tac-certifikati lir-raprezentanti tal-azjendi li ppartecipaw f’dan il-progett. Kont dizappuntat izda li ma kienx hemm qsim tal-esperjenzi bejn il-partecipanti.  Nemmen li sharing of best practices huwa ezercizzju mportanti hafna fi progetti bhal dawn.  
 
Inizzjattivi bhal dawn huma krucjali jekk irridu li jintlahqu l-miri tal-Politika Nazzjonali dwar l-Ilma li konna varajna ahna fl-2011.  Sfortunatament ikolli nistqarr li minkejja d-diskors sabih ta’ dan il-Gvern l-ispinta li konna bdejna ahna fil-qasam tal-konservazzjoni tal-ilma jidher li majnat sew.  Tlett ezempji:  Weghda tal-Budget tal-2012 fejn il-familji maltin kellhom jinghataw water saving kits baqghet fuq l-ixkaffa minkejja li anke l-Gvern tal-Labour inkludiha fil-Programm Elettorali tieghu ! It-tieni: Ir-ritmu tal-installazzjoni ta’ meters mal-boreholes tal-bdiewa tbatta. It-tielet: Il-Pjan ta’Azzjoni dwar in-Nitrati biex jitnaqqas il-livell ta’ nitrati  fl-ilma tal-pjan inghata l-genb minkejja li gibna flus mill-UE ghalih !  Programm li kellu jsir b’nefqa ta’ €1.4 Miljun, b’nofs l-ispiza tithallas mill-UE.  Paroli sabih nisimghu kemm trid imma fatti xejn.  U qiesu hadd ma jsaqsi xejn ! 

No comments: