Oct 29, 2008

Going to the People

Fi tmiem il-gimgha kelli l-opportunita’ nindirizza l-Workshop li organizzat l-ghaqda tal-istudenti tal-Fakulta tal-Ambjent Mibni, dik li kienet il-Fakulta tal-Arkitettura. Kienet it-tielet darba li kont mistieden naghmel dan. Biex inkun onest, veru li niehu gost naghmel dan ghax igibli nostalgija ghal meta kont jien student tal-Arkitettura ! Kull sena jaghzlu post fejn jghixu u jahdmu flimkien ghal tlett ijiem. Xi xahrejn ilu kienu kelmuni biex nghinhom isibu post fejn jorganizzaw il-workshop ta’ din is-sena. Issuggerejt l-Ospizio fil-Furjana fejn it-Taqsima tar-Restawr ghandha l-ufficcji taghha.

Dan il-workshop jaghtihom l-opportunita’ li jahdmu flimkien u jikrejaw disinji nnovattivi. Minn xi snin ilu bdew imbaghad jesponu dak li jkunu kkrejaw f’postijiet pubblici. Din is-sena hadu l-istallazzjonijiet taghhom fit-toroq tal-Belt Valletta. Hija idea tajba ghax b’hekk iqajjmu diskussjoni pubblika dwar l-ideat taghhom. Fid-diskors tieghi shaqt kemm hu mportanti li ma jinghalqux fil-campus ta’ Tal-Qroqq izda johorgu ‘l barra halli jifhmu aktar x’jahseb il-pubbliku u jaqsmu fl-istess hin l-ideat taghhom mal-pubbliku. B’hekk biss jirbhu l-fiducja tal-pubbliku. Fl-istess hin appellajtilhom biex ma jiddejqux ikunu avventuruzi u innovattivi.

Nemmen li fl-Universita’ hemm minjiera ta’ ideat li xi kultant mhijiex sfruttata bizzejjed. Kien ghalhekk li xi xahrejn ilu ssuggerejt lil Kap tal-Fakulta, Dr.Alex Torpiano, numru ta’ progetti li nixtieq nara l-ideat u l-kreattivita’ tal-istudenti tal-Arkitettura fuqhom halli mbaghad eventwalment ikunu trasformati fi progetti pubblici mit-Taqsima tax-Xoghlijiet. Hadt gost li mhux biss accetta imma gie b’ideat hu stess. Ferhan li l-Perit Alex Torpiano qieghed bil-mod il-mod ibiddel il-Fakulta’, mhux biss fl-isem izda fil-mod kif tidjaloga u tahdem mal-istudenti. Fakulta’ li anke jien kont kritiku hafna taghha ghax fl-opinjoni tieghi kienet qed issir irrelevanti ghax ma kenitx pro-attiva bizzejjed.

No comments: