Oct 8, 2008

Voices - Tell me why ?

Fi tmiem il-gimgha attendejna ghall-kuncert Voices li din is-sena wasal fl-10 edizzjoni tieghu. Bhas-soltu kien kuncert mill-aqwa. Minkejja li f’dawn l-ahhar snin drajna b’kuncerti ta’ uhud mill-aqwa esponenti tal-muzika internazzjonali, xorta dan il-kor ta’ 200 ruh, kollha kemm huma voluntiera, baqa’ jigbed folol kbar ta’ nies ghall-kuncerti li jorganizza darba kull sentejn. Din is-sena il-kuncerti kienu mqassma fuq 10 serati u kollha kienu mimlijin daqs bajda.

L-ghazla tar-repertorju bhas-soltu kienet wahda varjata u differenti mis-snin ta’ qabel. Kienet ghazla ta’ muzika li nahseb li kient tappella ghal gosti ta’ kulhadd. Muzika bhal Se Bastasse Una Canzone ta' Eros Ramazotti jew Rocket Man ta’ Elton John li aktar appellaw lili u lil Lourdes waqt li l-kanzunetti Grace Kelly u You can’t stop the beat izjed ghogbu lit-tifla Mattea.

Fil-break kelli cans nitkellem ftit ma’ l-organizzaturi. Qaluli li l-kor u l-banda ilhom mill-bidu tas-sajf ghaddejjin bir-rehearsals. Bhas-snin ta’ qabel dan l-impenn kollu minn grupp ta’ voluntiera qed isir biex jingabru fondi ghal bosta progetti socjali, fosthom centru ta’ taghlim imexxi mill-Caritas ghal madwar 50 resident f’San Blas.

Ghal din is-sena l-organizzaturi ghazlu t-tema ‘Tell me why? Domanda li z-zghazagh taghna ta’ spiss isaqsu lilhom infushom. Ghalfejn dan il-faqar? Ghalfejn din il-vjolenza? Ghalfejn id-droga ? Domandi li hafna drabi l-anqas ahna l-adulti ma’ nafu nwiegbu.
Ritratt: Darrin Zammit Lupi

No comments: