Apr 4, 2009

Patata f'Berlin

"Ghandna bzonn niddiversifikaw" - Niftakar li dan kien kliemi lill-esportaturi tal-patata ftit gimghat wara li kont sirt il-Ministru tal-Agrikoltura. Sa dakinhar konna s-settur kienu ghadu marbutin wisq ma' importatur wiehed mill-Olanda. Kien importatur tajjeb izda konna wisq dipendenti fuqu u jekk jinqghalalu ghawg dan kien ikollu effett dizastruz fuq il-bdiewa lokali li jkabbru l-patata.

Il-patata lokali hija mfittxija fis-suq Ewropew mhux biss minhabba t-tjubija taghha izda minhabba z-zmien tal-produzzjoni taghha, f'perjodu fejn l-Ewropa tkun hierga mix-xitwa u allura ma jkunx ghad ghanda l-produzzjoni taghha. Il-kompetizzjoni hija wahda qalila mhux daqstant biex tinbiegh izda biex iggib prezz tajjeb. Nikkompetu ma' Cipru u pajjizi ohra ta' l-Afrika ta' Fuq.


Matul l-ahhar hames snin is-settur gharaf jiddiversifika s-suq tal-esportazzjoni tieghu. Il-bierah kont f'Berlin fejn vicin il-Brandenburg Gate assistejt ghall-presentazzjoni simbolika tal-ewwel xkejjer tal-patata lokali mill-importatur Jansen Dongen lil raprezentanti tal-akbar supermarket corporation fil-Germanja, Edeka Group. Din il-korporazzjoni llum ghandha share ta' 26% tal-bejgh tas-supermarkets. Kienet wahda mill-koperattivi lokali li ntroduciet lil Jansen Dongen ghas-suq Malti u issa wara hames snin dan qed jiehu madwar 30% tal-produzzjoni lokali tal-patata bikrija.

No comments: