Apr 28, 2009

Time for Action.

Kif ghidt ftit tal-granet huwa tajjeb li niccelebraw l-inizjattiva ta' pajjizna 20 sena ilu fuq l-issue tat-tibdil fil-klima izda hemm bzonn azzjoni konkreta biex pajjizna jaghmel il-parti tieghek f'din il-glieda kontra t-tibdil fil-klima. Parti mill-azzjoni hija dik ta' generazzjoni ta' energija nadifa, inkluz dik mir-rih. Huwa ghalhekk b'ghaqal u responsabilita' li llum il-PM u jien habbarna li se jigu studjati 3 siti biex fihom isiru windfarms. Il-proposti tal-postijiet fejn se jsiru aktar studji huma: Wied Rini u Ħal Far fuq l-art, u s-Sikka l-Bajda fil-baħar.

Id-deċiżjoni tal-Gvern hi deċiżjoni li mhux biss tikkonferma l-impenn tal-Gvern ghall-ambjent ahjar imma hija wkoll impenn ghal kompetittivita’ akbar ta’ pajjiżna u l-ħolqien tax-xogħol. L-applikazzjonijiet lill-MEPA għal dawn it-3 siti qed isiru wara studji preliminari li saru minn team tekniku. Dawn l-istudji li jridu jsiru jinkludu fost l-oħrajn il-qawwa tar-riħ, l-avjazzjoni u l-attivita’ marittima u l-ambjent.

It-tħabbira tal-lum hija biss il-bidu ta’ proċess sħiħ tal-ippjanar li jrid isir, liema proċess se jkun wieħed miftuħ u trasparenti u fejn kulħadd ser ikun mistieden jesprimi ruħu. Il-Gvern marbut b’miri ċari sal-2020 u għalhekk pajjiżna m’għandux il-lussu li jista’ joqgħod jistenna l-iżvilupp ta’ teknoloġiji mingħajr fl-istess waqt ma jarax kif jimmassimizza l-alternattivi li jeżistu llum. B'kuragg qed niffaccjaw l-isfidi halli għada pitgħada uliedna jħarsu lura u jirrikonoxxu li aħna wettaqna dak kollu possibli biex huma jgawdu minn enerġija nadifa u minn ambjent aħjar.
http://www.doi.gov.mt/EN/News/newsitems/audiorecording%20-28.04.09.asp

No comments: