Aug 25, 2009

Ciao Des

Onestament ma nafx x'se naqbad nghid. Dalghodu ircivejt sms mill-ufficcju li kienet tghid "I've thought to let you know that Desmond Vella, promoter of Earth Garden has passed away". Ksaht. Kif jista jkun ? Ghadu tant zghir ? Xi gralu ? Staqsejt u spjegawli li kollox gara waqt li kien vaganza mal-familja f'Cipru.

Ghaddew is-sieghat issa mill-ahbar, izda ghadni ma nistax nemmen. Des ghada kien se jaghlaq 35 sena. Kien ghadu fl-ahjar tieghu. Ragel mimli entuzjazmu ghall-hajja. Businessman u bniedem ta' kultura mimli kreattivita'. Sirt nafu meta inghaqad mal-Ministeru biex norganizzaw flimkien Earth Garden. Ragel bla presunzjoni. Lest jisma izda sod fl-argumenti tieghu. Kapaci jaghmel argument minghajr ma jkun goff.
Ha nieqaf hawn. Nipreferi nerga mmur naqra x'kiteb haddiehor fuqu Facebook u fuq Times of Malta on line.

No comments: