Aug 13, 2009

Funtana ghal Johnny Navarro

Il-bierah filghaxija f'cerimonja zghira inawgurajna funtana b'dedika ghal Johnny Navarro. Bhala parti mix-xoghol ta' tisbih taz-zona kummercjali ta' Tas-Sliema riedna ninstallaw funtana fil-wesgha ta' kif titla Triq it-Torri. Domt nhewden ftit. F'dawk l-akwati fi zmien kien hemm it-Teatru Gaiety u allura gietni l-idea li nsemmuh ghal xi wiehed mill-atturi Sliemizi. Gieni f'rasi Johnny Navarro ghax mill-ftit li kont nafu, fil-fatt naf ferm aktar lil John it-tifel tat-tifla, kont naf li kien persuna li kien ihobb hafna l-funtani.

Johnny Navarro kien persuna mit-teatru li konna familjari mieghi lkoll. Lili igibli nostalgija. Meta kont zghir kont immur ghand in-nanna u nisimghu fuq ir-Rediffusion. Meta konna zghar konna nissahru naraw lilu fuq it-televizzjoni black & white f'xi kummiedja. Johnny u atturi bhal Charles Clews, Gemma Portelli u ohrajn jiffurmaw parti minn hajjitna. Il-bierah hadt gost li nghaqdu maghna ukoll atturi ohra li hadmu ma' Johnny, bhal Terry L. Bencini li f'diskors li ghamlet irrakkontatilna ftit mill-hmerijiet li kien jaghmel.
Issa Johnny ghandu funtana dedikata ghalih. Nemmen li dawn il-persunaggi tat-teatru jixirqilhom aktar rikonoxximent u apprezzament.

2 comments:

Brian said...

Well done however, no remembrance plaque has been fixed in place

Brian Murphy Gharghur

Brian said...

I believe you sent me an e mail however i deleted by mistake may you pl forward again

Brian