Aug 30, 2009

Wirt kbir fil-knejjes

Dalghodu komplejt bil-mawriet tieghi fil-festi tal-kostitwenzi. Illum kien imiss il-festa ta' San Bert fil-Gharghur u dik ta' San Giljan gewwa San Giljan. Waqt li kont fir-rahal tal-Gharghur kelli l-opportunita' nigi mdawwar mis-Sur Lino Wettinger mal-knisja parrokjali li fehmni x-xoghlijiet tal-arti li biha hi moghnija din il-knisja.

Knisja zghira imma bi storja kbira. Bdiet tinbena fl-1612. L-istatwa ta' San Bert, ghalkemm m'hemm xejn dokumentat, jinghad li nbdiet minn Melchiorre Gafa', li izda ma komplihiex ghax miet fl-eta' zghira ta' anqas minn 32 sena. Huwa zgur li din kompliha u taha l-kulur l-artist Francesco Zahra biex setgha jkompliha u jaghtiha l-kulur mehtieg.

Xoghol iehor ta' min jammirah huwa l-kwadru titulari ta' San Bert. Dan il-kwadru li nhadem minn Giuseppe Cali kien qam 40 lira Maltin ta` dak iz-zmien. Il-kwadru huwa mahdum fl-istil solitu ta' Cali. Tiskanta kif knisja ta' rahal zghir bhal dak tal-Gharghur hija daqshekk sinjura b'xoghlijiet tal-arti.

Dan mhuwiex l-uniku kaz. Huma bosta l-knejjes li huma mimlija zoghlijiet tal-arti izda hafna drabi ftit huma apprezzati anke ghax ftit li xejn inhoss li tkun promossa l-arti tal-knejjes ta' pajjizna. Ghandna wirt kbir fil-knejjes taghna. Xi kultant tiskanta anke x'tara fis-sagrestija tal-knejjes. Nahseb li wasal iz-zmien li kull knisja jkollha imqar fuljett fid-dahla li jaghtik ftit informazzjoni fuq l-opri tal-arti, inkluz l-istorja u s-sinifikat taghha. Tajjeb fuljett bhal dan ikunu anke bil-Malti. Fuljett bhal dan m'ghandux ikun biss ghat-turisti izda fuq kollox ghall-Maltin stess halli jaghrfu japrezzaw aktar il-wirt artistiku u kulturali tal-knejjes taghna.

No comments: